Terug naar de home pagina

Categorie: Algemeen

Home » Algemeen

Verantwoording 2022 en Algemeen controleplan

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u over twee onderwerpen: Verantwoording 2022 Algemeen controleplan   1.  Verantwoording 2022 De regio Rijk van Nijmegen maakt voor de verantwoording 2022 gebruik van het landelijk verantwoordingsprotocol en de landelijke formats productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:   Domein Productieverantwoording met controleverklaring Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000 Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000   Voor zorginstellingen met een regionale omzet (voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, [...]

27/01/2023|Categories: Algemeen|

Algemeen controleplan vastgesteld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Naast de inkoop moeten gemeenten ook toezicht houden op de kwaliteit van zorg en de rechtmatige besteding van gemeenschapsgeld. Dit moet de zorg goed én betaalbaar houden. Voor de regionaal via het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ingekochte zorg hebben de gemeenten in het Rijk van Nijmegen recent een algemeen controleplan vastgesteld. Dit plan is de basis om rechtmatigheids- en doelmatigheidscontroles uit te voeren. Op basis van het algemene controleplan kunnen – los van controles die de gemeenten al uitvoeren – materiële controles, detailcontroles en fraudeonderzoeken [...]

06/12/2022|Categories: Algemeen|

Cliëntenstop Mentaal Beter Cure B.V.

Per 27-09-2022 geldt voor de regio Rijk van Nijmegen een cliëntenstop voor Mentaal Beter Cure B.V. Er is geen nieuwe instroom meer mogelijk in 2022. Dit in verband met het bereiken van het budgetplafond voor 2022. Lopende behandelingen (inclusief eventuele verlenging) mogen afgerond worden. Mentaal Beter Cure B.V. is in de regio Rijk van Nijmegen gecontracteerd voor de bouwstenen Jw 54001 behandeling basis GGZ en Jw 54002 behandeling specialistische GGZ.  

06/10/2022|Categories: Algemeen, Jeugd|

Informatie Woonplaatsbeginsel voor Zorgaanbieders

Inleiding Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (‘Wet wijziging woonplaatsbeginsel’). Doel van het voorgestelde nieuwe woonplaatsbeginsel: het moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de [...]

04/01/2022|Categories: Algemeen, Jeugd|

Accountantsprotocol 2021 regio Rijk van Nijmegen

Geachte zorgaanbieder, Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2021 gebruik maken van het landelijk verantwoordingsprotocol en het landelijk format productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp. Voor zorginstellingen met een regionale omzet (regio Nijmegen inclusief Wijchen) van meer dan € 125.000 op een of meerdere domeinen is een productieverantwoording met een (digitaal)* getekende controleverklaring door de accountant verplicht. Is de omzet voor de andere domeinen onder de € 125.000 dan hoeft u voor deze domeinen niets aan te leveren (dus ook geen productieverantwoording). In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als [...]

31/12/2021|Categories: Algemeen|

Nieuwe contracten jeugd-ggz Regio Rijk van Nijmegen per 1-1-2022

De contracten die wij als Regio Rijk van Nijmegen hebben met jeugd-ggz aanbieders lopen binnenkort af. Daarom zijn er nieuwe contracten afgesloten. Deze contracten starten op 1 januari 2022. In deze bijlage staat vermeld welke zorgaanbieders per 1 januari 2022 basis-ggz en/of specialistisch-ggz aan jeugdigen in de regio Rijk van Nijmegen mogen bieden. Veel van deze partijen hebben ook nu al een contract. Met een aantal partijen waarmee we nu een contract hebben, is geen nieuw contract afgesloten. Soms omdat een partij dat niet wilde, soms omdat de partij niet aan de door ons gestelde eisen voldeed. Voor jeugdigen die [...]

09/12/2021|Categories: Algemeen, Jeugd|
Ga naar de bovenkant