Het coronavirus

Maatregelen declaraties alternatieve zorg en tijdelijke compensatie omzetdaling beëindigd per     1 juli 2020. Declaraties meerkosten verlengd tot 1 jan 2022 – zie Declaraties

Vragen n.a.v. het coronavirus

De situatie rondom het coronavirus roept veel vragen op. Hieronder staat een overzicht van de (veel)gestelde vragen, voorzien van een antwoord. Als u een vraag hebt die niet in het overzicht staat, dan kunt u deze mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl of naar de betrokken contractmanager.

Nieuwsberichten

Daarnaast verschijnen er geregeld nieuwsberichten op onze website, zie hier. De nieuwsberichten vindt u ook terug bij “corona” onder Documentatie en downloads.

Wij verzoeken u de zorg zoveel mogelijk op de reguliere wijze te leveren, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig en mogelijk kan als aanvulling of alternatief veelal digitale dienstverlening worden ingezet, zoals videobellen. Voor zover de zorg niet op de reguliere wijze kan worden geleverd, verzoeken wij u dit aan te geven bij uw contractmanager of via contracteringregio@nijmegen.nl.

Declaraties
 1. Hoe wordt door de regio Rijk van Nijmegen omgegaan met facturatie van alternatieve/niet geleverde zorg, meerkosten en omzetcompensatie t.g.v. de coronacrisis?

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken (zie voor meer informatie over de landelijke afspraken het bericht ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ (25-3-2020) op de website van de VNG). De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben deze afspraken overgenomen.

De landelijke afspraken zijn samen te vatten in 3 maatregelen:

 • Maatregel 1: Meerkosten – Verlengd tot 1 januari 2022!

Op 3 juni heeft de VNG de afspraken gepubliceerd die betrekking hebben op Maatregel 1: Meerkosten (klik hier voor het gehele nieuwsbericht op de website van de VNG). Het document waarin de afspraken staan die gemaakt zijn is opgesteld door de VNG. Indien u hiervan gebruik wenst te maken vult u dan het  “format meerkosten” in. Het ingevulde format kunt u versturen naar contracteringregio@nijmegen.nl.

2020: Declaraties die betrekking hebben op de periode 15 maart tot 1 september 2020 kunnen worden ingediend tot 1 november 2020. Declaraties die betrekking hebben op de periode 1 september 2020 tot 1 januari 2021 kunnen worden ingediend tot 11 januari 2021.

2021: Declaraties die betrekking hebben op de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021 kunnen worden ingediend tot 1 november 2021. Declaraties die betrekking hebben op de periode 1 september 2021 tot 1 januari 2022 kunnen worden ingediend tot 10 januari 2022.

*** DOCUMENT meerkosten_afspraken_versie_22_juni_definitief ***

*** FORMAT meerkosten_distributie_versie_def ***

Mochten er vragen bestaan over de Meerkostenregeling, kunt u deze stellen via contracteringregio@nijmegen.nl. 

 • Maatregel 2: Alternatieve zorg – Maatregel beëindigd per 1 juli 2020

26-3-2020 is het document ‘Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)‘ gepubliceerd door het ROB, waarin deze maatregel is uitgewerkt. Hier vindt u het nieuwsbericht dat hierover is gepubliceerd op de ROB website. Deze regeling is beëindigd per 1 juli 2020, maar volledigheidshalve kunt u hem hier via de link hieronder nog wel downloaden.

***  DOCUMENT Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)***

 • Maatregel 3: Tijdelijke compensatie omzetdaling corona – Maatregel beëindigd per 1 juli 2020

24-4-2020 is het document ‘Uitwerking tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ gepubliceerd door het ROB. Het bijbehorende nieuwsbericht vindt u hier In deze uitwerking is concreet uitgelegd hoe we deze maatregel implementeren in onze regio en welk proces zorgaanbieders dienen te volgen om hier aanspraak op te maken. Deze regionale uitwerking is gebaseerd op de landelijke richtlijn ‘Uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’ zoals gepubliceerd op de website van de VNG. De regeling inzake de omzetdaling gold tot 1 juli 2020, maar aanvragen over de periode voor 1 juli 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend.

NB. Het document ‘Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)’ betrof reguliere en/of alternatieve zorg die via het berichtenverkeer gedeclareerd kon worden. Het document ‘Uitwerking tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ ging over de omzetgarantie die buiten het berichtenverkeer gefactureerd kon worden.

De declaratierichtlijnen van Huishoudelijke ondersteuning zijn niet regionaal vastgesteld. Hiervoor verwijzen we u naar de lokale gemeenten van de Regio Rijk van Nijmegen.

2. Kan het controleprotocol voor deze periode aangepast worden? Dit helpt ons bij de jaarverantwoording (accountantsverklaring) om aantoonbaar te kunnen verantwoorden dat wij hebben afgeweken van de normale richtlijnen en/of alternatieve zorg hebben geboden.

Het accountantsprotocol 2020 is inmiddels aangepast. Meer informatie vindt u hier.

 

klik voor weergave informatie

Zorgcontinuïteit
 1. Kan ik zorg stopzetten of ben ik verplicht zorg te leveren?

Wij vragen u te allen tijde de richtlijnen van de RIVM te volgen. De zorg is door de overheid aangemerkt als een proces dat zijn doorgang moet blijven vinden. Wij vinden het belangrijk dat gezondheid en veiligheid van zowel cliënten als personeel van aanbieders in acht wordt genomen. Wij vragen buiten de gebaande paden oplossingen te bedenken. Als de dienstverlening door ziekte van personeel niet volledig kan doorgaan, vragen wij u voorrang te geven aan cliënten die de zorg het meest nodig hebben en het ROB of de betrokken gemeente (indien het gaat om lokale contracten) daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

 1. Ik kan de zorg niet voortzetten zoals voorheen. Wat nu?

De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om goede zorg te organiseren voor hun inwoners. Mogelijk komt dat nu in de knel door het coronavirus. Eerder is al door ons gevraagd naar de eventueel afwijkende dienstverlening binnen uw organisatie. Wij willen u vragen om toekomstige wijzigingen of problemen richting ons te blijven communiceren via uw contractmanager en/of via contracteringregio@nijmegen.nl. Verder vragen we u om zoveel mogelijk creatieve oplossingen te bedenken om de zorgcontinuïteit te waarborgen. We juichen het daarbij toe dat aanbieders een alternatieve invulling zoeken om inwoners te kunnen blijven ondersteunen. Zo horen we soms dat digitale vormen van ondersteuning niet voor alle inwoners een goede oplossing zijn. Voor hen is wandelen misschien een passender oplossing. Als dat voor de betreffende inwoner beter is, vragen we u om daarbij aan te sluiten en een wandeling te maken. Wel vragen we daarbij de RIVM-richtlijnen blijvend in acht te nemen.

 1. Welke (groepen) cliënten hebben wellicht specifieke aandacht nodig?

Vanuit uw deskundigheid vragen wij u om hier zelf een inschatting van te maken, de zorg hierop in te richten en daarbij oog te houden voor de meest kwetsbaren. Wij vragen u om ons zo snel mogelijk te informeren als er een mogelijk onveilige situatie ontstaat.

 1. Kan de dagbesteding gewoon doorgaan?

Het Ministerie van VWS heeft een handreiking opgesteld over ‘Dagbesteding in coronatijd’. Die handreiking vindt u hier. Uitgangspunt is dat de dagbesteding door kan gaan, zo goed mogelijk wordt ingevuld en veilig is voor zowel cliënten als medewerkers. Daarom moeten de RIVM richtlijnen in acht worden genomen. Als de reguliere vorm van dagbesteding (voor een bepaalde cliënt) niet (of niet volledig) mogelijk is, wordt van de zorgaanbieder verwacht dat deze zich maximaal inspant om een alternatieve vorm van dagbesteding te bieden. Verder geldt dat wanneer cliënten of hun naaste(n) er zelf voor kiezen voorlopig geen gebruik te maken van dagbesteding, deze afweging gerespecteerd wordt. Het is de bedoeling dat de zorgaanbieder ervoor zorgt dat de betrokkenen over toereikende en begrijpelijke informatie beschikken om deze afweging te kunnen maken en ten minste inzicht hebben in de mogelijkheden om veilig gebruik te maken van de dagbesteding en in de (gezondheids)risico’s die verbonden zijn aan het niet gebruikmaken van dagbesteding.

klik voor weergave informatie

Contact cliënten en (het voorkomen van) besmettingen

1.Is het mogelijk om cliënten thuis te bezoeken voor hulp c.q. begeleiding?

Ja, als het nodig is om cliënten te zien, dan hoeven we dat niet na te laten op dit moment. Binnen de richtlijnen van het RIVM is het mogelijk om cliënten thuis te bezoeken. Let op, dit geldt niet als een cliënt of begeleider ziek is of klachten heeft. Neem altijd de richtlijnen van het RIVM in acht.

2. Wat moet ik doen als er binnen onze instelling coronabesmettingen zijn vastgesteld?

Het hebben van adequate en voldoende opvang van cliënten met corona, die in een instelling wonen, is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Indien zij hier niet uitkomen, is de route dat zij contact op kunnen nemen met de GHOR. Hier ligt dus geen coördinerende vraag bij de veiligheidsregio, het ROB of de lokale gemeenten.

3. Wat moet ik doen wanneer ik als pleeg-/gezinsouder corona krijg?

Een pleeggezin of gezinshuis beschouwen we als gezin en hiervoor moeten de normale richtlijnen worden gevolgd. Als hierdoor de zorg onder druk komt te staan, verzoeken wij u contact op te nemen met het sociaal wijkteam of de betrokken verwijzer. Als er extra zorg nodig is kan er eventueel een maatwerkoplossing worden ingezet.

4. Waar kunnen instellingen, organisaties, professionals en PGB zorgverleners terecht met vragen over coronatesten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

Vragen over coronatesten kunnen worden gesteld bij de GGD. Zie ook hier voor meer informatie. Voor vragen over PBM kan contact worden opgenomen met het nooddistributiecentrum van de GHOR (afdeling GGD) via C-PBM-GM-GZ@vrgz.nl.

 1. Ik ben als professional werkzaam bij een instelling/(zorg)organisatie en heb vragen over opvang en/of isolatie van mijn cliënt(en). Waar kan ik mijn vraag stellen?

De instelling/organisatie waar u werkt is bekend met de GHOR, een afdeling van de GGD, en weet hoe er contact kan worden opgenomen met de GGD/GHOR. Stel de vraag daarom eerst intern. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij de GGD, zie hier.

In gevallen van spoed kunt u rechtstreeks contact opnemen met de GHOR-backoffice via 088-4575199 of backofficeghor@crisisglz.nl.

 

klik voor weergave informatie

(Nood)opvang en isolatie
 1. Wat is er veranderd aan de opvang voor dak- en thuislozen met het in werking treden van de “Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen” van 27 maart?
 • Het aanbod van dag- en nachtopvang is uitgebreid. Dit betekent dat dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van dagopvang tot dat de nachtopvang open gaat.
 • De nachtopvang is aangepast volgens de corona richtlijnen van het RIVM.
 • De instellingen voor dag- en nachtopvang hebben een isolatie locatie ingericht voor dak- en thuislozen met corona.
 • De dag- en nachtopvang is ook beschikbaar voor andere doelgroepen. Welke groepen dit zijn is bekend bij de aanbieders van de opvang.
 • Indien er sprake is van gedwongen isolatie waaraan de dak- of thuisloze medewerking weigert te verlenen is er een procesafspraak gemaakt met de GGD over de werkwijze en opvangmogelijkheden.

Zie ook dit nieuwsbericht.

 1. Welke (bestuurs)rechtelijke mogelijkheden er zijn om iemand tegen zijn wil te isoleren?

Voor het proces van gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek verwijzen wij naar het ‘Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek’ van het RIVM (klik hier voor meer informatie en om te downloaden) en de onderstaande aanvulling van de GGD Gelderland Zuid:

Proces gedwongen isolatie

 1. Een arts en/of zorginstelling is verplicht om melding bij de GGD te maken indien een cliënt of patiënt met symptomen van corona (zie richtlijnen RIVM) zich niet aan de landelijke isolatieplicht houdt.
 2. De GGD verzorgt het voortraject:
 • De GGD biedt een test aan en voert deze – bij akkoord van de cliënt – uit
 • Bij een positieve test of bij weigering van een test brengt de GGD advies uit voor gedwongen isolatie (zolang de cliënt blijft weigeren om aan isolatie mee te werken).
 • De GGD stelt een beschikking op en stuurt deze (via de Directeur Publieke Gezondheid) naar de voorzitter van de veiligheidsregio voor ondertekening. De beschikking richt zich op gedwongen isolatie, desgewenst in combinatie met een gedwongen coronatest.
 • De GGD informeert het OM.
 1. Na ondertekening stuurt de GGD de beschikking naar het OM (on@om.nl en cc naar s.wiarda@om.nl).

Zie voor meer informatie ook dit stappenplan gedwongen isolatie.

3. Hebben wij in onze Veiligheidsregio een geschikte opvangvoorziening waar inwoners die gebruik maken van de Jeugdwet, beschermd wonen of opvangvoorzieningen – zo nodig – geïsoleerd kunnen worden opgevangen?

De zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor de opvang en isolatieplekken van hun cliënten. Als de zorginstelling hier vragen over heeft, dan heeft de GHOR (zie hier voor de contactgegevens) de rol om met zorginstellingen de continuïteit van zorg te bewaken en hen te adviseren over hun voorbereiding op crisissen. Voor meer algemene informatie kan de zorgaanbieder terecht bij de GGD, zie hier.

4. Is er noodopvang voor kwetsbare jeugdigen tijdens deze lock down?

De noodopvang staat ook open voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De aanmelding van Nijmeegse kinderen verloopt via de eigen kinderopvang en/of school. De directie beoordeelt zelf of een kind in aanmerking komt voor noodopvang (zo nodig in afstemming met het bestuur). Onderstaande indicatoren kan een school of kinderopvang gebruiken om te toetsen of er sprake is van een kind/gezin in aanmerking komt voor noodopvang:
– Kinderen waren in de eerder lock down uit beeld of volgden geen thuisonderwijs;
– Geen veilige thuissituatie;
– Er is sprake van zware jeugdzorg.
Taal- en/of ontwikkelingsachterstanden, waaronder dyslexie of een VVE-indicatie zijn geen reden om een kind in aanmerking te laten komen voor noodopvang.

klik voor weergave informatie

Extra informatie
 1. Rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid heeft een website gemaakt met veelgestelde vragen van ouders over het coronavirus en kinderopvang, zie hier.

2. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Het NJI heeft een themapagina over corona voor kinderen, jongeren, ouders, professionals en gemeenten op haar site gezet, zie hier.

3. Website Gezin & corona

Om gezinnen te ondersteunen in de coronacrisis hebben ’s Heeren Loo, Onder de Bomen, Pactum jeugd- en opvoedhulp, Sterker sociaal werk, TVN Zorgt en UniK gezorgd voor een speciale website, zie hier. De website bevat tips en inspiratie voor en door ouders en informatie waar ouders in de regio Nijmegen hulp kunnen vinden. Ouders kunnen zich daarnaast inschrijven voor een speciale nieuwsbrief die om de dag verzonden wordt. Organisaties die ondersteuning bieden voor gezinnen kunnen er relevante informatie delen.

4. Vragen en antwoorden corona van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)                  

De VNG heeft op haar website een overzicht staan van vragen en antwoorden op het gebied van corona en de gevolgen voor het sociaal domein, zie hier.

 5. Welke algemene en sectorale richtlijnen voor onder meer de GGZ sector, jeugdzorg en dak- en thuislozen gelden er in verband   met corona?

Zie hiervoor het “Overzicht beschikbare richtlijnen buiten het ziekenhuis en uitwerkingen per  sector” dat hier te vinden is. NB. Er is geen aparte richtlijn opgesteld voor beschermd wonen, hiervoor volstaan de algemene RIVM-richtlijnen.

klik voor weergave informatie

Algemene vragen

Ik wil een wijziging doorgeven m.b.t. mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl. U bent als aanbieder verplicht om minimaal één maand voorafgaand aan een wijziging AGB code contact op te nemen met regio Rijk van Nijmegen/Rondom Wijchen om afspraken te maken over de wijze waarop de wijziging AGB code administratief wordt verwerkt. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve implicaties voor u als aanbieders, maar ook voor de regionale backoffices.

klik voor weergave informatie

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112

U bent als zorgaanbieder verplicht om calamiteiten/geweldsincidenten te melden. Meldingen dienen uiterlijk te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit / het geweldsincident heeft plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur). Afhankelijk van de vraag of het gaat om Wmo-zorg of jeugdzorg is de meldprocedure als volgt:

Wmo

Neem allereerst contact op met Wmo-toezicht, dat ondergebracht is bij de GGD Gelderland Zuid. De gemeenten in Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de Wmo-toezicht aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

 • U kunt hier een melding doen

Meld ten tweede de calamiteit bij de ambtenaar integrale veiligheid/openbare veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. De gemeente kan zo bepalen of er sprake is van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken.

Jeugd

Neem allereerst contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 • Alle meld-en aanvraagformulieren vindt u hier

Meld ten tweede de calamiteit bij de ambtenaar integrale veiligheid/openbare veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. De gemeente kan zo bepalen of er sprake is van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken.

Meer informatie over het calamiteitenprotocol vindt u op de pagina Documentatie en Downloads

 

klik voor weergave informatie

Ik wil melding doen van (vermoedelijke) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van een zorgorganisatie. Waar moet ik zijn?

U kunt melding doen via het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB. Dit kan via een formulier op deze pagina. Het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijkteams of lokale teams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

klik voor weergave informatie

Ik ben een zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en hoor dat cliënten geen zorg op basis van pgb’s bij mij kunnen inkopen. Waarom is dit zo? Wat moet ik doen?

Als pgb-gefinancierde zorgaanbieder dient u net als wél gecontracteerde zorgaanbieders te voldoen aan kwaliteitscriteria (zoals opgenomen in de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).  Ben u eerder beoordeeld middels een aanbesteding of een pgb-kwaliteitstoets en voldeed u niet aan de criteria? In dat geval kunnen cliënten geen zorg bij u inkopen op basis van pgb.

Als u van mening bent dat de kwaliteit van uw organisatie inmiddels zodanig is verbeterd dat u nu wél aan de kwaliteitscriteria voldoet, kunt u een verzoek indienen om opnieuw getoetst te worden (conform artikel 12, lid 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).

Bij een positief oordeel kunnen cliënten weer zorg bij u inkopen.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar en/of Nijmegen? Stuur een mail naar PGBaanbiedersrvn@nijmegen.nl.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Druten en/of Wijchen? Stuur een mail naar PGB@drutenwijchen.nl.

U wordt dan verder geïnformeerd over de procedure.

klik voor weergave informatie

Contracten en toetreden

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de regio Nijmegen. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?

Het ROB heeft namens de regio Nijmegen voor de verschillende zorgvormen vaak meerjarige contracten afgesloten. Tussentijdse toetreding is niet mogelijk. Het is, onder voorwaarden, soms wel mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. Nieuws over eventuele nieuwe aanbestedingen in de regio zal gecommuniceerd worden via deze website.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en wil graag onderaannemer worden. Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor de inzet als onderaannemer verloopt altijd via de gecontracteerde hoofdaanbieder. Vraag uw hoofdaannemer om een ‘aanvraagformulier onderaannemerschap’ in te vullen en toe te sturen aan het ROB. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract met de regio Nijmegen. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. Daarbij geldt dat u als hoofdaannemer aanspreekpunt bent voor de gemeenten en verantwoordelijk bent voor de dienstverlening van uw onderaannemer. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de Regio Nijmegen. Ik heb echter wel een cliënt uit de regio Nijmegen doorverwezen gekregen van een wettelijk verwijzer. Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Ik wil graag zorg bieden op basis van pgb in de regio Rijk van Nijmegen, waar moet ik aan voldoen?

Hiervoor verwijzen we u naar de Wmo-verordening van de betreffende gemeente. Let op: om zorg te mogen leveren middels een pgb dient u te voldoen een groot aantal kwaliteitseisen.

De eisen voor het leveren van zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (pgb) zijn aan elkaar gelijk gesteld.

klik voor weergave informatie

Berichtenverkeer en Administratie

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze omtrent het Berichtenverkeer binnen de regio Nijmegen?

De regio Nijmegen heeft een regionaal administratieprotocol berichtenverkeer ontwikkeld. Het doel van dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer is het vastleggen van de kaders en afspraken omtrent het berichtenverkeer die in de regio gemaakt zijn tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol is te downloaden op de pagina administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Waar kan ik terecht?

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier worden retourcodes in meegegeven die de reden van afkeur weergeven. Indien u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de regionale backoffice waarvan het retourbericht afkomstig is. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Waar kan ik terecht met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten?

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.