Veelgestelde Vragen2024-01-22T15:30:50+01:00

Veelgestelde Vragen

Home » Veelgestelde Vragen

Algemene Vragen

Ik ben een zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en hoor dat cliënten geen zorg op basis van pgb’s bij mij kunnen inkopen. Waarom is dit zo? Wat moet ik doen?2022-10-04T23:10:45+02:00

Als pgb-gefinancierde zorgaanbieder dient u net als wél gecontracteerde zorgaanbieders te voldoen aan kwaliteitscriteria (zoals opgenomen in de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).  Ben u eerder beoordeeld middels een aanbesteding of een pgb-kwaliteitstoets en voldeed u niet aan de criteria? In dat geval kunnen cliënten geen zorg bij u inkopen op basis van pgb.

Als u van mening bent dat de kwaliteit van uw organisatie inmiddels zodanig is verbeterd dat u nu wél aan de kwaliteitscriteria voldoet, kunt u een verzoek indienen om opnieuw getoetst te worden (conform artikel 12, lid 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).

Bij een positief oordeel kunnen cliënten weer zorg bij u inkopen.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar en/of Nijmegen? Stuur een mail naar PGBaanbiedersrvn@nijmegen.nl.
Wilt u een verzoek indienen voor de gemeente Druten? Stuur een mail naar sociaalteam@druten.nl.
Wilt u een verzoek indienen voor de gemeente Wijchen? Stuur een mail naar contractenwmojeugd@wijchen.nl.

U wordt dan verder geïnformeerd over de procedure.

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?2023-11-07T11:10:24+01:00

Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112

U bent als zorgaanbieder verplicht om calamiteiten/geweldsincidenten te melden. Meldingen dienen uiterlijk te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit / het geweldsincident heeft plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur). Afhankelijk van de vraag of het gaat om Wmo-zorg of jeugdzorg is de meldprocedure als volgt:

Wmo

Neem allereerst contact op met Wmo-toezicht, dat ondergebracht is bij de GGD Gelderland Zuid. De gemeenten in Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de Wmo-toezicht aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

  • U kunt hier een melding doen

Meld ten tweede de calamiteit bij de ambtenaar integrale veiligheid/openbare veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. De gemeente kan zo bepalen of er sprake is van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken.

Jeugd

Neem allereerst contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  • Alle meld-en aanvraagformulieren vindt u hier

Meld ten tweede de calamiteit bij de ambtenaar integrale veiligheid/openbare veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. De gemeente kan zo bepalen of er sprake is van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken.

Meer informatie over het calamiteitenprotocol vindt u op de pagina Documentatie en Downloads

Ik wil een wijziging doorgeven m.b.t. mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?2022-10-04T23:10:45+02:00

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl. U bent als aanbieder verplicht om minimaal één maand voorafgaand aan een wijziging AGB code contact op te nemen met regio Rijk van Nijmegen/Rondom Wijchen om afspraken te maken over de wijze waarop de wijziging AGB code administratief wordt verwerkt. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve implicaties voor u als aanbieders, maar ook voor de regionale backoffices.

Ik wil melding doen van (vermoedelijke) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van een zorgorganisatie. Waar moet ik zijn?2022-11-22T14:50:00+01:00

U kunt melding doen via het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB. Dit kan via een formulier op deze pagina. Het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijkteams of lokale teams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

Is er een overzicht met de looptijd van de contracten die via het ROB zijn of worden afgesloten en wanneer er eventueel aanbesteed gaat worden?2024-01-23T12:51:46+01:00

Zie hier voor het overzicht met de looptijd van de contracten en eventuele aanbestedingen.

Kunnen medewerkers die niet over de vereiste diploma’s beschikken met een EVC-certificaat aan het werk blijven totdat zij een diploma hebben behaald?2022-10-04T23:10:45+02:00

Onder voorwaarden mag een medewerker met een EVC-certificaat tijdelijk (maximaal 2 jaar) blijven werken. Hiervoor is goedkeuring van gemeente(n) nodig, aanvragen kan via het ROB. Vraag deze goedkeuring altijd en vooraf aan per medewerker waarop dit betrekking heeft. De beoordeling is maatwerk. Belangrijk is dat medewerkers die in aanmerking willen komen voor een tijdelijke goedkeuring:

  • een duidelijk perspectief hebben om binnen twee jaar een zorgdiploma te behalen;
  • een zorggerelateerd EVC-certificaat op het vereiste opleidingsniveau hebben waarin aan alle competenties/normen van het certificaat is voldaan.
Kunnen medewerkers die niet over de vereiste diploma’s beschikken, in plaats van een diploma een EVC overleggen?2022-10-04T23:10:45+02:00

Nee, een EVC-certificaat is niet gelijkwaardig aan een zorggerelateerd diploma en voldoet daarom niet aan onze opleidingseisen. Een EVC-certificaat kan wel helpen om vrijstellingen te verkrijgen en op deze manier versneld aan een diploma te komen.

Contracten & Toetreden

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract met de regio Nijmegen. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?2022-12-08T11:58:53+01:00

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. Daarbij geldt dat u als hoofdaannemer aanspreekpunt bent voor de gemeenten en verantwoordelijk bent voor de dienstverlening van uw onderaannemer. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de Regio Nijmegen. Ik heb echter wel een cliënt uit de regio Nijmegen doorverwezen gekregen van een wettelijk verwijzer. Wat moet ik doen?2022-10-04T23:10:45+02:00

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de regio Nijmegen. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?2023-09-14T15:46:59+02:00

Het ROB heeft namens de regio Nijmegen voor de verschillende zorgvormen vaak meerjarige contracten afgesloten. Tussentijdse toetreding is niet mogelijk. Het is, onder voorwaarden, soms wel mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. Nieuws over eventuele nieuwe aanbestedingen in de regio zal worden bekend gemaakt via TenderNed. 

Ik ben zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en wil graag onderaannemer worden. Wat moet ik doen?2022-11-22T14:59:26+01:00

Een aanvraag voor de inzet als onderaannemer verloopt altijd via de gecontracteerde hoofdaanbieder. Vraag uw hoofdaannemer om een ‘aanvraagformulier onderaannemerschap’ in te vullen en toe te sturen aan het ROB. Meer informatie kunt u vinden via Administratie -> Documentatie & Downloads -> Onderaannemerschap.

Ik wil graag zorg bieden op basis van pgb in de regio Rijk van Nijmegen, waar moet ik aan voldoen?2022-10-04T23:10:45+02:00

Hiervoor verwijzen we u naar de Wmo-verordening van de betreffende gemeente. Let op: om zorg te mogen leveren middels een pgb dient u te voldoen een groot aantal kwaliteitseisen.

 

De eisen voor het leveren van zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (pgb) zijn aan elkaar gelijk gesteld.

Berichtenverkeer & Administratie

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Waar kan ik terecht?2022-12-08T09:52:51+01:00

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier worden retourcodes in meegegeven die de reden van afkeur weergeven. Indien u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de regionale backoffice waarvan het retourbericht afkomstig is. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze omtrent het Berichtenverkeer binnen de regio Nijmegen?2023-09-11T11:06:05+02:00

De regio Nijmegen heeft een regionaal administratieprotocol berichtenverkeer ontwikkeld. Het doel van dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer is het vastleggen van de kaders en afspraken omtrent het berichtenverkeer die in de regio gemaakt zijn tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol is te downloaden op de pagina administratieprotocol berichtenverkeer.

Waar kan ik terecht met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten?2022-11-22T14:57:36+01:00

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

Ga naar de bovenkant