Het coronavirus

Maatregelen declaraties alternatieve zorg en tijdelijke compensatie omzetdaling beëindigd per     1 juli 2020. Declaraties meerkosten verlengd tot 1 jan 2021 – zie Declaraties

Vragen n.a.v. het coronavirus

De situatie rondom het coronavirus roept veel vragen op. Hieronder staat een overzicht van de (veel)gestelde vragen, voorzien van een antwoord. Als u een vraag hebt die niet in het overzicht staat, dan kunt u deze mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl of naar de betrokken contractmanager.

Nieuwsberichten

Daarnaast verschijnen er geregeld nieuwsberichten op onze website, zie hier. De nieuwsberichten vindt u ook terug bij “corona” onder Documentatie en downloads.

Declaraties
 1. Hoe wordt door de regio Rijk van Nijmegen omgegaan met facturatie van alternatieve/niet geleverde zorg, meerkosten en omzetcompensatie t.g.v. de coronacrisis?

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken (zie voor meer informatie over de landelijke afspraken het bericht ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ (25-3-2020) op de website van de VNG). De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen nemen deze afspraken over.

De landelijke afspraken zijn samen te vatten in 3 maatregelen:

 • Maatregel 1: Meerkosten – MAATREGEL VERLENGD TOT 1 Januari 2021!

Op 3 juni heeft de VNG de afspraken gepubliceerd die betrekking hebben op Maatregel 1: Meerkosten (klik hier voor het gehele nieuwsbericht op de website van de VNG). Het document waarin de afspraken staan die gemaakt zijn is opgesteld door de VNG. Indien u hiervan gebruik wenst te maken vult u dan het  “format meerkosten” in. Het ingevulde format kunt u versturen naar contracteringregio@nijmegen.nl.

*** DOCUMENT meerkosten_afspraken_versie_22_juni_definitief ***

*** FORMAT meerkosten_distributie_versie_def ***

Mochten er vragen bestaan over de Meerkostenregeling, kunt u deze stellen via contracteringregio@nijmegen.nl. 

 • Maatregel 2: Alternatieve zorg – Maatregel beëindigd per 1 juli 2020

26-3-2020 is het document ‘Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)‘ gepubliceerd door het ROB, waarin deze maatregel is uitgewerkt. Hier vindt u het nieuwsbericht dat hierover is gepubliceerd op de ROB website. We geven in dit document concreet aan hoe we omgaan met de passage “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording” zoals beschreven in het document ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ van de VNG/Rijk.

***  DOCUMENT Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)***

 • Maatregel 3: Tijdelijke compensatie omzetdaling corona – Maatregel beëindigd per 1 juli 2020

24-4-2020 is het document ‘Uitwerking tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ gepubliceerd door het ROB. Het bijbehorende nieuwsbericht vindt u hier In deze uitwerking wordt concreet uitgelegd hoe we deze maatregel implementeren in onze regio en welk proces zorgaanbieders dienen te volgen om hier aanspraak op te maken. Deze regionale uitwerking is gebaseerd op de landelijke richtlijn ‘Uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’ zoals gepubliceerd op de website van de VNG. 

NB. Het document ‘Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona – Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Rijk van Nijmegen)’ gaat over reguliere en/of alternatieve zorg die via het berichtenverkeer gedeclareerd kan worden. Het document ‘Uitwerking tijdelijke compensatie omzetdaling corona’ gaat over de omzetgarantie die buiten het berichtenverkeer gefactureerd kan worden.

De declaratierichtlijnen van Huishoudelijke ondersteuning zijn niet regionaal vastgesteld. Hiervoor verwijzen we u naar de lokale gemeenten van de Regio Rijk van Nijmegen.

 1. Kan ik aanvullende financiering ontvangen als individuele begeleiding of behandeling wordt ingezet als vervanging voor groepsbehandeling?

Deze situatie vraagt van ons allen enige vorm van flexibiliteit. Wij verwachten dat per cliënt bekeken wordt wat nodig is aan maatwerk tijdens deze periode, binnen de bestaande indicatie. Dat betekent dat er bijvoorbeeld (individuele) begeleiding thuis of telefonisch kan worden geboden als de voorziening gesloten is.

 1. Heeft de Veiligheidsregio iets afgesproken over de eigen bijdrage die gevraagd wordt over de niet-geleverde zorg?

Nee, we gaan ervan uit dat er invulling wordt gegeven aan de indicatie zodat deze ook gedeclareerd mag worden. Inmiddels heeft de minister van Volksgezondheid besloten dat Wmo-cliënten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. Deze maatregel geldt overigens niet voor Wmo-cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang wonen. Meer informatie vindt u hier.

 1. Hoe wordt er met LTA aanbieders over de declaratierichtlijnen gecommuniceerd (NB. LTA staat voor Landelijk Transitiearrangement, het betreft centraal door de VNG ingekochte zorg)?

De VNG beheert deze contracten en communiceert met de LTA aanbieders. De VNG is ook verantwoordelijk voor de landelijke inkoop van de ZG contracten (zintuiglijk gehandicapten). Vragen hierover kunnen worden gestuurd naar lc@vng.nl (contractbeheer landelijke inkoop).

 1. Als zorgaanbieder proberen wij de zorg voor onze cliënten op een passende en verantwoorde manier te continueren. Het kan echter voorkomen dat we  minder tijd kwijt zijn doordat we op afstand werken en bijvoorbeeld een half uur bellen waar we anders een uur face-to-face zouden inzetten. In onze planning en begroting hebben wij echter wel rekening gehouden met een uur. Wat kunnen we in dergelijke gevallen declareren?

Er is een memo gepubliceerd waarin de tijdelijke compensatie omzetdaling Corona is uitgewerkt, zie dit nieuwsbericht.

Het document “Tijdelijke declaratierichtlijnen corona” gaat over reguliere en/of alternatieve zorg die via het berichtenverkeer gedeclareerd kan worden. Het document over omzetgarantie gaat over de omzetgarantie die buiten het berichtenverkeer gefactureerd kan worden.

 1. Als zorgaanbieder willen wij graag gebruik maken van de regeling inzake de omzetcompensatie (zie hier voor meer informatie). In 2020 is er bij ons echter sprake geweest van een groei van het aantal cliënten en daarmee van het aantal uren. De omzetdaling is hiermee groter dan het gemiddelde van 2019. Kan dit meegenomen worden in de compensatie?

Nee, we kunnen hier geen individuele afspraken voor maken. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. 

 1. Kan het controleprotocol voor deze periode aangepast worden? Dit helpt ons bij de jaarverantwoording (accountantsverklaring) om aantoonbaar te kunnen verantwoorden dat wij hebben afgeweken van de normale richtlijnen en/of alternatieve zorg hebben geboden.

Omdat aanbieders in 2020 als gevolg van de coronacrisis andere of meer prestaties kunnen leveren dan contractueel is overeengekomen met gemeenten, kan dat leiden tot problemen in de rechtmatigheid van de uitgaven van aanbieders en gemeenten over 2020. Daarom wordt nu op landelijk niveau tussen het ministerie van BZK, VWS, de VNG, gemeenten en de NBA (accountants) gekeken wat de veranderende situatie in 2020 als gevolg van de coronacrisis voor effecten heeft op de rechtmatigheid van de uitgaven over 2020 bij gemeenten en aanbieders en wat voor maatregelen er kunnen worden genomen. Daar worden gemeenten en aanbieders nog nader over geïnformeerd. Ook het administratie protocol 2020 wordt nog aangepast aan de huidige situatie.

 1. Kunnen wij een voorschot krijgen van het gebruikelijke maand- of periodebedrag om de continuïteit van zorg en onze organisatie te borgen?

Nee, maar we zorgen op een andere manier voor zorgcontinuïteit. Dit is uitgewerkt in het memo inzake de compensatie van een eventuele omzetdaling, zie hier.

 1. Bij de beschikkingen dagbesteding en dagbehandeling wordt vaak ook nog een beschikking vervoer afgegeven. Gelden hiervoor dezelfde tijdelijke declaratie afspraken als voor de producten dagbehandeling en dagbesteding?

Nee, de Tijdelijke declaratierichtlijnen corona zijn niet van toepassing op het vervoer bij dagbesteding en dagbehandeling. Hiervoor moet de regeling inzake omzetgarantie gebruikt worden (zie hier).

klik voor weergave informatie

Zorgcontinuïteit
 1. Kan ik zorg stopzetten of ben ik verplicht zorg te leveren?

Wij vragen u te allen tijde de richtlijnen van de RIVM te volgen. De zorg is door de overheid aangemerkt als een proces dat zijn doorgang moet blijven vinden. Wij vinden het belangrijk dat gezondheid en veiligheid van zowel cliënten als personeel van aanbieders in acht wordt genomen. Wij vragen buiten de gebaande paden oplossingen te bedenken. Als de dienstverlening door ziekte van personeel niet volledig kan doorgaan, vragen wij u voorrang te geven aan cliënten die de zorg het meest nodig hebben en het ROB of de betrokken gemeente (indien het gaat om lokale contracten) daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

 1. Ik kan de zorg niet voortzetten zoals voorheen. Wat nu?

De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om goede zorg te organiseren voor hun inwoners. Mogelijk komt dat nu in de knel door het coronavirus. Eerder is al door ons gevraagd naar de eventueel afwijkende dienstverlening binnen uw organisatie. Wij willen u vragen om toekomstige wijzigingen of problemen richting ons te blijven communiceren via uw contractmanager en/of via contracteringregio@nijmegen.nl. Verder vragen we u om zoveel mogelijk creatieve oplossingen te bedenken om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

 1. Welke (groepen) cliënten hebben wellicht specifieke aandacht nodig?

Vanuit uw deskundigheid vragen wij u om hier zelf een inschatting van te maken, de zorg hierop in te richten en daarbij oog te houden voor de meest kwetsbaren. Wij vragen u om ons zo snel mogelijk te informeren als er een mogelijk onveilige situatie ontstaat.

 1. Waar kan ik aangeven dat ik extra zorg kan inzetten ten behoeve van een andere aanbieder?

Dit kunt u kenbaar maken bij het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl. Wij zullen de sociale (wijk)teams hiervan op de hoogte brengen zodat deze hulp benut kan worden als hier vraag naar is.

 1. Wij zien cliënten bij wie het nodig is om snel meer uren begeleiding in te zetten. Is hier een verkorte route voor?

In deze coronacrisis kan het voorkomen dat cliënten snel meer begeleiding vanuit de Wmo en/of de Jeugdwet nodig hebben, bijvoorbeeld doordat de spanning oploopt omdat de kinderen niet meer naar school en/of de opvang gaan. Het wachten op een keukentafelgesprek kan dan te lang duren. Daarom hebben de gemeente Nijmegen en de gemeente Heumen een korte route in het leven geroepen om snel meer uren begeleiding in te kunnen zetten als dat nodig is. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

6. Uit contacten met de doelgroep mensen met psychische kwetsbaarheden blijkt dat alternatieve vormen van dienstverlening dringend gewenst zijn, maar dan vooral die van een creatieve soort. Zo lijkt videobellen voor de doelgroep niet de juiste oplossing te zijn en zou bijvoorbeeld een wandeling meer effect hebben. Mag dit?

We juichen het toe dat aanbieders een alternatieve invulling zoeken om inwoners te kunnen blijven ondersteunen in deze coronacrisis. We vragen u om daarbij zoveel mogelijk proactief te zijn (dus waar mogelijk zoveel als kan zelf contact op te nemen met cliënt i.p.v. afwachten of deze contact opneemt met uw organisatie) en om creatief te zijn. Zo horen we soms dat digitale vormen van ondersteuning niet voor alle inwoners een goede oplossing zijn. Voor hen is wandelen misschien een passender oplossing. Als dat voor de betreffende inwoner beter is, vragen we u om daarbij aan te sluiten en een wandeling te maken. Wel vragen we daarbij de RIVM-richtlijnen blijvend in acht te nemen.

klik voor weergave informatie

Contact cliënten en (het voorkomen van) besmettingen
 1. Is het mogelijk om cliënten thuis te bezoeken voor hulp c.q. begeleiding?

Ja, als het nodig is om cliënten te zien, dan hoeven we dat niet na te laten op dit moment. Binnen de richtlijnen van het RIVM is het mogelijk om cliënten thuis te bezoeken. Let op, dit geldt niet als een cliënt of begeleider ziek is of klachten heeft. Neem altijd de richtlijnen van het RIVM in acht.

 1. Is het mogelijk om een dagbesteding open te houden?

Zorg is aangemerkt als een cruciaal beroep en daarmee blijft de mogelijkheid bestaan om een dagbesteding voort te zetten. Hierbij moeten dan de geformuleerde richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

 1. Wat moet ik doen als er binnen onze instelling coronabesmettingen zijn vastgesteld?

Het hebben van adequate en voldoende opvang van cliënten met corona, die in een instelling wonen, is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. Indien zij hier niet uitkomen, is de route dat zij contact op kunnen nemen met de GHOR. Hier ligt dus geen coördinerende vraag bij de veiligheidsregio, het ROB of de lokale gemeenten.

 1. Wat moet ik doen wanneer ik als pleeg-/gezinsouder corona krijg?

Een pleeggezin of gezinshuis beschouwen we als gezin en hiervoor moeten de normale richtlijnen worden gevolgd. Als hierdoor de zorg onder druk komt te staan, verzoeken wij u contact op te nemen met het sociaal wijkteam of de betrokken verwijzer. Als er extra zorg nodig is kan er eventueel een maatwerkoplossing worden ingezet.

 1. Waar kunnen instellingen, organisaties en professionals terecht met vragen over coronatesten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

Vragen over coronatesten kunnen worden gesteld bij de GGD. Zie ook hier voor meer informatie. Voor vragen over PBM kan contact worden opgenomen met het nooddistributiecentrum van de GHOR (afdeling GGD) via C-PBM-GM-GZ@vrgz.nl.

 1. Ik ben als professional werkzaam bij een instelling/(zorg)organisatie en heb vragen over opvang en/of isolatie van mijn cliënt(en). Waar kan ik mijn vraag stellen?

De instelling/organisatie waar u werkt is bekend met de GHOR, een afdeling van de GGD, en weet hoe er contact kan worden opgenomen met de GGD/GHOR. Stel de vraag daarom eerst intern. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij de GGD, zie hier.

In gevallen van spoed kunt u rechtstreeks contact opnemen met de GHOR-backoffice via 088-4575199 of backofficeghor@crisisglz.nl.

 1. Is het mogelijk om een richtlijn aan te geven over het wel/niet inzetten van begeleiding in de thuissituatie zodat er meer uniformiteit is?

We hebben de aanbieders verzocht om op een verantwoordelijke en professionele manier om te gaan met het coronavirus. De gemeenten hebben aanbieders gevraagd om hierin hun verantwoordelijkheid te pakken, waar dat noodzakelijk is. In geval van concrete casuïstiek is het de crux om in samenspraak met betrokken professionals een gezamenlijke afweging te maken. Spreek elkaar dus aan, vorm een gezamenlijk standpunt.

 1. Kan de gemeente/regio iets betekenen voor de gezinnen die geen apparatuur hebben voor videobegeleiding? Zijn er tablets of iets dergelijks te leen voor deze gezinnen?

In principe gaan we ervan uit dat in gezinnen iets aanwezig is waarmee videobellen mogelijk is. Mocht dat niet zo zijn neem dan contact op met gemeente.

 1. Is het mogelijk om een dagbesteding open te houden?

Zorg is aangemerkt als een cruciaal beroep en daarmee blijft de mogelijkheid bestaan om een dagbesteding voort te zetten. Hierbij moeten de geformuleerde richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.  Vanuit de werkgroep Zorg en Jeugd is een memo dagbehandeling / dagbesteding opgesteld met daarin het advies om dagbesteding en -behandeling op te starten voor cliënten waarbij het risico tot escalatie in de thuissituatie bestaat.

 1. Hoe gaan wij om met beschermende kleding voor PGB zorgverleners uit het sociale netwerk?

Sommige budgethouders hebben, ongeacht de huidige situatie, voor de dagelijkse zorg Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig. Deze middelen moeten ook voor hen beschikbaar blijven. VWS heeft deze twee doelgroepen, zorgverleners die te maken krijgen met corona en zorgverleners die regulier ook gebruik maken van PBM, specifiek onder de aandacht gebracht bij de regio-coördinatoren. De regiocoördinatoren hebben aangegeven de vraag voor PBM graag gebundeld te ontvangen.

U kunt contact opnemen met het nooddistributiecentrum van de GHOR (afdeling GGD) via C-PBM-GM-GZ@vrgz.nl. Voor meer algemene informatie kunt u terecht bij de GGD, zie hier.

 1. In de noodverordening is aangegeven dat men zich niet met meer dan twee personen op straat mag begeven. Nu is het zo dat er voor gezinnen een uitzondering wordt gemaakt, maar geldt deze uitzondering ook voor onze kleinschalige woongroep en gezinshuizen? Vallen die onder huishoudens? Hoe maken we dat kenbaar? En moeten jeugdzorgwerkers of gezinshuisouders dan een bewijs van de organisatie of gemeenten bij zich hebben?

Mocht een woongroep of gezinshuis gezamenlijk de deur uit gaan voor een noodzakelijke uitstap, dan vallen zij onder een uitzondering omdat ze een gezamenlijke huishouding vormen. Daarbij geldt nog steeds dat het verstandig is om afstand te bewaren tot elkaar. Het is niet noodzakelijk om een document ter bewijs mee te nemen als men naar buiten gaat, maar een lijst met bewoners van de woongroep of het gezinshuis kan wellicht handig zijn om discussie voorkomen.

klik voor weergave informatie

Personeel
 1. Is er aandacht voor de medewerkers bij deze nieuwe manier van werken (op afstand, gevoelens van onveiligheid, etc.)?

Allereerst willen we aangeven dat we de zorgmedewerkers die in deze periode proberen de zorgcontinuïteit te behouden ontzettend waarderen. Verder geldt dat de aandacht voor medewerkers een verantwoordelijkheid is van de organisatie zelf. Hierbij hoort ook de nazorg voor zowel cliënten als personeel.

 1. Mogen wij i.v.m. een personeelstekort vanwege corona personeel inzetten zonder SKJ registratie?

Ja, mits de zorgaanbieder zorg draagt voor de kwaliteit van zorg en de begeleiding van de niet-SKJ-geregistreerde professional. Deze professional mag niet alleen op de groep staan en moet gegarandeerde coaching/begeleiding van de SKJ-geregistreerde medewerkers krijgen. Bij een personeelstekort zijn we ook coulanter over de inzet van mbo’ers i.p.v. hbo’ers. We gaan dan uit van een tijdelijke, noodzakelijke oplossing die niet op een andere manier op te lossen was.

klik voor weergave informatie

Oplopende spanningen in thuissituaties
 1. Door de sluiting van scholen, opvang of respijtzorg voor jeugdigen, merk ik dat de spanning binnen gezinnen toeneemt. Gaat de veiligheidsregio hier iets mee doen?

Ja, de Veiligheidsregio heeft twee memo’s opgesteld (12- en 12+) waarin invulling is gegeven aan de noodopvang van kwetsbare kinderen. De uitvoering hiervan wordt door de lokale gemeenten in samenspraak met de scholen en kinderopvang vorm gegeven. Als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Zie voor meer informatie: https://veiligthuis.nl/.

Zie ook https://vng.nl/nieuws/wat-als-de-spanningen-thuis-oplopen.

klik voor weergave informatie

Spoedeisende zorg

1. Kan ik nog steeds Spoedeisende Zorg inschakelen?

De spoedeisende zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland is nog steeds bereikbaar. Ook zij werken volgens de landelijke richtlijnen zoveel mogelijk op afstand via telefoon, WhatsApp en e-mail. Als het echt nodig is, dan komen zij naar gezinnen toe of wordt er een afspraak gemaakt op kantoor. Er wordt extra druk verwacht op hun capaciteit door de maatregelen en door ziekteverschijnselen. Daar bereidt de SEZ zich op voor zodat zij in ieder geval beschikbaar blijven voor crisissituaties. Van u wordt gevraagd om zuinig om te gaan met de capaciteit bij SEZ.

klik voor weergave informatie

Opvang en isolatie
 1. Wat is er veranderd aan de opvang voor dak- en thuislozen met het in werking treden van de “Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen” van 27 maart?
 • Het aanbod van dag- en nachtopvang is uitgebreid. Dit betekent dat dak- en thuislozen gebruik kunnen maken van dagopvang tot dat de nachtopvang open gaat.
 • De nachtopvang is aangepast volgens de corona richtlijnen van het RIVM.
 • De instellingen voor dag- en nachtopvang hebben een isolatie locatie ingericht voor dak- en thuislozen met corona.
 • De dag- en nachtopvang is ook beschikbaar voor andere doelgroepen. Welke groepen dit zijn is bekend bij de aanbieders van de opvang.
 • Indien er sprake is van gedwongen isolatie waaraan de dak- of thuisloze medewerking weigert te verlenen is er een procesafspraak gemaakt met de GGD over de werkwijze en opvangmogelijkheden.

Zie ook dit nieuwsbericht en klik hier voor de richtlijn.

 1. Welke (bestuurs)rechtelijke mogelijkheden er zijn om iemand tegen zijn wil te isoleren?

Voor het proces van gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek verwijzen wij naar het ‘Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek’ van het RIVM (klik hier voor meer informatie en om te downloaden) en de onderstaande aanvulling van de GGD Gelderland Zuid:

Proces gedwongen isolatie

 1. Een arts en/of zorginstelling is verplicht om melding bij de GGD te maken indien een cliënt of patiënt met symptomen van corona (zie richtlijnen RIVM) zich niet aan de landelijke isolatieplicht houdt.
 2. De GGD verzorgt het voortraject:
 • De GGD biedt een test aan en voert deze – bij akkoord van de cliënt – uit
 • Bij een positieve test of bij weigering van een test brengt de GGD advies uit voor gedwongen isolatie (zolang de cliënt blijft weigeren om aan isolatie mee te werken).
 • De GGD stelt een beschikking op en stuurt deze (via de Directeur Publieke Gezondheid) naar de voorzitter van de veiligheidsregio voor ondertekening. De beschikking richt zich op gedwongen isolatie, desgewenst in combinatie met een gedwongen coronatest.
 • De GGD informeert het OM.
 1. Na ondertekening stuurt de GGD de beschikking naar het OM (on@om.nl en cc naar s.wiarda@om.nl).

Zie voor meer informatie ook dit stappenplan gedwongen isolatie.

3. Hebben wij in onze Veiligheidsregio een geschikte opvangvoorziening waar inwoners die gebruik maken van de Jeugdwet, beschermd wonen of opvangvoorzieningen – zo nodig – geïsoleerd kunnen worden opgevangen?

De zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor de opvang en isolatieplekken van hun cliënten. Als de zorginstelling hier vragen over heeft, dan heeft de GHOR (zie hier voor de contactgegevens) de rol om met zorginstellingen de continuïteit van zorg te bewaken en hen te adviseren over hun voorbereiding op crisissen. Voor meer algemene informatie kan de zorgaanbieder terecht bij de GGD, zie hier.

klik voor weergave informatie

Extra informatie
 1. Rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid heeft verhelderd welke cruciale beroepen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen, zie hier.

 1. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Het NJI heeft een themapagina over corona voor kinderen, jongeren, ouders, professionals en gemeenten op haar site gezet, zie hier.

 1. Crisisfonds kwetsbare kinderen

Er is een speciaal crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis, om hen snel te helpen met spullen die nú noodzakelijk zijn. Zo kunnen deze kinderen in deze ingrijpende periode leren of even ontspannen, zodat de stress wat afneemt, zie hier.

 1. Website Gezin & corona

Om gezinnen te ondersteunen in de coronacrisis hebben ’s Heeren Loo, Onder de Bomen, Pactum jeugd- en opvoedhulp, Sterker sociaal werk, TVN Zorgt en UniK gezorgd voor een speciale website, zie hier. De website bevat tips en inspiratie voor en door ouders en informatie waar ouders in de regio Nijmegen hulp kunnen vinden. Ouders kunnen zich daarnaast inschrijven voor een speciale nieuwsbrief die om de dag verzonden wordt. Organisaties die ondersteuning bieden voor gezinnen kunnen er relevante informatie delen.

 1. Vragen en antwoorden corona van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)                  

De VNG heeft op haar website een overzicht staan van vragen en antwoorden op het gebied van corona en de gevolgen voor het sociaal domein, zie hier.

klik voor weergave informatie

Overige corona vragen
 1. Wordt de Nijmeegse aanbesteding Brede Basisteams (BBT) Jeugd uitgesteld?

Ja,  deze wordt uitgesteld. De nieuwe planning is als volgt (onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen):

Publicatie: 1 juni 2020
Inschrijving: 18 september 2020
Voorlopige gunning: 11 november 2020
Definitieve gunning: 1 feb 2021
Start: 1 juli 2021

 1. Wordt de Nijmeegse aanbesteding voor de Brede Basisteams (BBT) volwassenen uitgesteld?

De planning is er nog steeds op gericht dat de raad over de afbakening en inkoopvorm voor de BBT’s volwassenen voor de zomer (begin juli) een besluit neemt. We koersen daarmee vooralsnog op inwerkingtreding van de BBT’s volwassenen per 1-1-2022 (uiteraard onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen).

 1. Welke algemene en sectorale richtlijnen voor onder meer de GGZ sector, jeugdzorg en dak- en thuislozen gelden er in verband met corona?

Zie hiervoor het “Overzicht beschikbare richtlijnen buiten het ziekenhuis en uitwerkingen per  sector” dat hier te vinden is. NB. Er is geen aparte richtlijn opgesteld voor beschermd wonen, hiervoor volstaan de algemene RIVM-richtlijnen.

 1. Mag de jaarverantwoording ook op een later moment worden ingeleverd?

Zie hiervoor dit nieuwsbericht.

klik voor weergave informatie

Algemene vragen

Ik wil een wijziging doorgeven m.b.t. mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl. U bent als aanbieder verplicht om minimaal één maand voorafgaand aan een wijziging AGB code contact op te nemen met regio Rijk van Nijmegen/Rondom Wijchen om afspraken te maken over de wijze waarop de wijziging AGB code administratief wordt verwerkt. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve implicaties voor u als aanbieders, maar ook voor de regionale backoffices.

klik voor weergave informatie

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

Wmo
U moet u wenden tot de GGD Gelderland-Zuid. De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de GGD aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

 • Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112
 • U kunt hier een melding doen 
 • Is er sprake van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit, neem dan contact op met de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken. Vraag vervolgens naar de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de betreffende gemeente.

Jeugd
Voor het doen van een melding betreffende Jeugdzorg kunt u zich wenden tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 • Als calamiteiten / geweld een directe inzet van spoeddiensten vragen (politie, brandweer, ambulance): bel direct 112
 • Alle meld-en aanvraagformulieren vindt u hier
 • Is er sprake van maatschappelijke onrust ten gevolge van het incident of de calamiteit, neem dan contact op met de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. U kunt bellen naar 14 024 of 14 0487, afhankelijk van de gemeente die u wilt bereiken. Vraag vervolgens naar de Ambtenaar Integrale Veiligheid / Openbare Veiligheid van de betreffende gemeente.

U bent als zorgaanbieder verplicht om calamiteiten/geweldsincidenten te melden.

Meer informatie over het calamiteitenprotocol vindt u op de pagina Documentatie en Downloads

 

klik voor weergave informatie

Ik wil melding doen van (vermoedelijke) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van een zorgorganisatie. Waar moet ik zijn?

U kunt melding doen via het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB. Dit kan via een formulier op deze pagina. Het Regionaal Meldpunt Zorg van het ROB is er voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijkteams of lokale teams die (vermoedens van) fraude, financiële fouten, kwaliteitsproblemen of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties willen melden.

klik voor weergave informatie

Ik ben een zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en hoor dat cliënten geen zorg op basis van pgb’s bij mij kunnen inkopen. Waarom is dit zo? Wat moet ik doen?

Als PGB-gefinancierde zorgaanbieder dient u net als wél gecontracteerde zorgaanbieders te voldoen aan kwaliteitscriteria (zoals opgenomen in de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).  Ben u eerder beoordeeld middels een aanbesteding of een PGB-kwaliteitstoets en voldeed u niet aan de criteria? In dat geval kunnen cliënten geen zorg bij u inkopen op basis van PGB.

Als u van mening bent dat de kwaliteit van uw organisatie inmiddels zodanig is verbeterd dat u nu wél aan de kwaliteitscriteria voldoet, kunt u een verzoek indienen om opnieuw getoetst te worden (conform artikel 12, lid 5 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp).

Indien tot een positief oordeel wordt gekomen, kunnen cliënten weer zorg bij u inkopen middels een PGB.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar en/of Nijmegen? Stuur een mail naar PGBaanbiedersrvn@nijmegen.nl.

Wilt u een verzoek indienen voor de gemeenten Druten en/of Wijchen? Stuur een mail naar PGB@drutenwijchen.nl.

U wordt dan verder geïnformeerd over de procedure.

klik voor weergave informatie

Contracten en toetreden

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de regio Nijmegen. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?

Het ROB heeft namens de regio Nijmegen voor de verschillende zorgvormen vaak meerjarige contracten afgesloten. Tussentijdse toetreding is niet mogelijk. Het is, onder voorwaarden, soms wel mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. Nieuws over eventuele nieuwe aanbestedingen in de regio zal gecommuniceerd worden via deze website.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder, heb geen contract met de regio Nijmegen en wil graag onderaannemer worden. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als onderaannemer zorg te leveren. De hoofdaannemer heeft in dat geval een contract met de regio Nijmegen. Het onderaannemersschap zal eerst goedgekeurd dienen te worden door het ROB. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De hoofdaannemer zal een aanvraag moeten doen om het onderaannemersschap te laten toetsen door het ROB. Alle communicatie hieromtrent verloopt dan ook via de hoofdaannemer. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract met de regio Nijmegen. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?

Het is, onder voorwaarden, mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. Daarbij geldt dat u als hoofdaannemer aanspreekpunt bent voor de gemeenten en verantwoordelijk bent voor de dienstverlening van uw onderaannemer. Meer informatie kunt u vinden via Zorgprofessionals -> Documentatie en Downloads -> Onderaannemerschap.

klik voor weergave informatie

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract met de Regio Nijmegen. Ik heb echter wel een cliënt uit de regio Nijmegen doorverwezen gekregen van een wettelijk verwijzer. Wat moet ik doen?

Neem hierover z.s.m. contact op met het ROB via contracteringregio@nijmegen.nl.

klik voor weergave informatie

Berichtenverkeer en Administratie

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze omtrent het Berichtenverkeer binnen de regio Nijmegen?

De regio Nijmegen heeft een regionaal administratieprotocol berichtenverkeer ontwikkeld. Het doel van dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer is het vastleggen van de kaders en afspraken omtrent het berichtenverkeer die in de regio gemaakt zijn tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol is te downloaden op de pagina administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Waar kan ik terecht?

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier worden retourcodes in meegegeven die de reden van afkeur weergeven. Indien u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de regionale backoffice waarvan het retourbericht afkomstig is. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Waar kan ik terecht met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten?

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice van de gemeente waar de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. De contactgegevens staan in het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.