Maatwerkovereenkomsten – informatie en aanvraagproces

Voor alle wettelijke verwijzers

Algemeen
Een maatwerkovereenkomst is een overeenkomst met een niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor één specifieke casus. In onderstaande werkafspraken wordt toegelicht hoe wettelijke verwijzers tot een maatwerkovereenkomst kunnen komen in de regio Rijk van Nijmegen. Let wel: wij willen het aantal maatwerkovereenkomsten tot een minimum beperken en deze alleen afsluiten als er echt geen mogelijkheden zijn binnen het gecontracteerde zorgaanbod, hieronder leggen we uit waarom.

Waarom hebben gecontracteerde aanbieders de voorkeur?
We streven ernaar om alle benodigde zorg te laten leveren door de gecontracteerde zorgaanbieders. Naast het feit dat we hier juridisch toe verplicht zijn, heeft dit de volgende voordelen:

 • We hebben korte lijnen en vaste (tarief)afspraken met de gecontracteerde aanbieders.
 • De gecontracteerde aanbieders zijn bij de aanbesteding uitgebreid getoetst op kwaliteit en rechtmatigheid.
 • We hebben goed zicht en controle op (de prestaties van) de gecontracteerde aanbieders, onder andere via data en periodieke contractgesprekken.
 • Wanneer er onverhoopt iets niet goed gaat hebben we maximale (juridische) mogelijkheden om daartegenop te treden.

En als er geen mogelijkheden zijn binnen het gecontracteerde aanbod?
Het kan in de praktijk echter voorkomen dat de gecontracteerde aanbieders niet altijd voor alle casuïstiek de benodigde zorg kunnen leveren. In die uitzonderingsgevallen kunnen wij een ‘maatwerkovereenkomst’ afsluiten met een niet gecontracteerde zorgaanbieder voor één specifieke casus. Daar zitten echter behoorlijk wat nadelen aan:

 • Een maatwerkovereenkomst leidt voor alle betrokkenen tot veel extra werk, bureaucratie en kosten.
 • De zorg via een maatwerkovereenkomst kan (mede daardoor) veel minder snel worden ingezet.
 • We hebben weinig tot geen zicht op de niet-gecontracteerde aanbieders: ze zijn niet (vooraf) getoetst bij de aanbesteding en we voeren geen periodieke contractgesprekken met hen.
 • Er zijn geen vaste afspraken waar we op kunnen terugvallen en we hebben minder data tot onze beschikking.
 • Het idee van een aanbesteding en gecontracteerde aanbieders is dat we een goede samenwerking met hen hebben en dat wanneer bepaald zorgaanbod ontbreekt, we met de gecontracteerde aanbieders kunnen onderzoeken of zij dit aanbod kunnen ontwikkelen, al dan niet via een onderaannemer. Maatwerkovereenkomsten zijn niet bevorderlijk in dit proces.
We willen zoveel mogelijk gebruik maken van de door ons gecontracteerde zorgaanbieders.

Als het echt niet anders kan, kunnen gemeenten op casusniveau afspraken met niet-gecontracteerde aanbieders maken, maar daar kleven veel nadelen aan.

Het proces om tot een maatwerkovereenkomst te komen

 1. Uitsluitend wanneer er binnen het gecontracteerde aanbod geen passende zorgaanbieder kan worden gevonden kan er een maatwerkovereenkomst worden afgesloten. Is de verwijzer een Gecertificeerde Instelling (GI), dan moet deze1) voorafgaand aan de aanvraag het lokale (wijk)team raadplegen.
 2. Voor het aanvragen van een maatwerkovereenkomst moet de wettelijke verwijzer het ‘aanvraagformulier maatwerkovereenkomsten’ invullen. Gebruik hiervoor onderstaande button.
 3. Het ingevulde formulier wordt naar de door de verwijzer aangegeven poortwachter gestuurd (vierogen principe).
 4. De poortwachter controleert of de juiste route is gevolgd2) en beoordeelt de aanvraag.
 5. Indien de poortwachter het niet eens is met de aanvraag krijgt u hiervan bericht. Mogelijk worden er aanvullende vragen gesteld waarna de aanmelding opnieuw in behandeling wordt genomen.
 6. Indien de poortwachter het eens is met de aanvraag zal de poortwachter zelf deze doorzetten naar de contractbeheerders van het ROB3).
 7. De contractbeheerders maken vervolgens de maatwerkovereenkomst en sturen deze naar de zorgaanbieder en naar de backoffice ter verwerking.
 8. Na verwerking door de backoffice kan de zorgaanbieder de gemaakte kosten declareren.

1) Conform de afspraken uit de Gelderse Verbeteragenda.
2) Voor inwoners uit Wijchen geldt dat bij een maatwerkovereenkomst jeugdhulp met verblijf niet alleen de regionale poortwachter verblijf maar ook de poortwachter jeugd van Wijchen vooraf moet worden geraadpleegd.
3) Betreft het een maatwerkovereenkomst jeugdhulp met verblijf dan krijgt de verwijzer een cc van deze mail.

Algemene aandachtspunten

 • Formeel kan de zorg pas starten nadat de maatwerkovereenkomst door de zorgaanbieder en het ROB / de gemeente getekend is. Doe als verwijzer daarom geen of zo min mogelijk toezeggingen.
 • Als het echt noodzakelijk is dat de zorg al eerder start kunnen er in ieder geval geen toezeggingen worden gedaan over een hoger tarief dan het standaardtarief.
 • Als er sprake is van een crisissituatie rondom het verblijf van een jeugdige, dan mag er altijd direct gehandeld te worden en hoeft de poortwachter niet van tevoren akkoord te geven als de inzet van een niet-gecontracteerde aanbieder noodzakelijk is. Het is belangrijk om dan zo snel mogelijk het aanvraagformulier in te vullen zodat de overeenkomst in orde kan worden gemaakt en de zorgaanbieder kan declareren.

Meer informatie

Overzicht en contactgegevens Poortwachters in de Regio Rijk van Nijmegen

Als u vragen hebt over (het aanvragen van) maatwerkovereenkomsten, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende Poortwachter.