Casusoverleg TWES 18-/18+

Casusoverleg jongeren Tussen Wal en Schip 18-/18+

Het casusoverleg TWES 18-/18+ is een overlegtafel die zich richt op jongeren binnen de gemeente Nijmegen tussen de 16 t/m 27 jaar, met nadruk op 18 t/m 23 jaar. Het betreft jongeren in ontwikkeling richting zelfstandigheid, maar deze wordt bemoeilijkt door complexiteit op verschillende leefgebieden ( ‘de big 5’ support, wonen, inkomen, school/werk, zorg/welzijn). Hierdoor bevinden zij zich op het snijvlak van verschillende wetten en vallen vaak tussen wal en schip. De reguliere routes zijn benut, maar vooralsnog ontoereikend.
Het doel van dit overleg is om de overgang naar zelfstandigheid voor jongeren te versoepelen middels een maatwerkplan en doorbraak te organiseren wanneer nodig.
Omdat de jongere stagneert op verschillende vlakken vraagt dit om een brede kijk op zijn/haar situatie. Deelnemers van het casusoverleg komen uit organisaties die de verschillende leefgebieden vanuit de big 5 vertegenwoordigen.
We laten de jongere pas los wanneer de basis op orde is. De stem van de jongere is leidend en krijgt daarmee een belangrijke plek binnen dit overleg.
Het TWES 18-/18+ wordt gecoördineerd door R75. Zie ook de website van R75: Home – R75 biedt hulp aan jongeren met problemen. Telefoonnummer R75: 024 360 23 45.

Let op: voor bespreking in het TWES 18-/18+ zijn de volgende gegevens noodzakelijk. Willen jullie daarom altijd bij het versturen van het aanmeldformulier onderstaande gegevens toevoegen via een beveiligde mail. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de procesondersteuner van het TWES 18-/18+, maar worden niet gedeeld met de vaste deelnemers.

 1. Volledige naam en geboortedatum van de jongere
 2. Naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie van de mensen die aanvullend aanwezig zijn bij de bespreking. Het is wenselijk als een gedragswetenschapper of ambulant begeleider aansluit die nauw betrokken is bij de casus.
 3. Geef indien van toepassing aan wanneer je echt niet aanwezig kan zijn. Het TWES 18-/18+ is in de even week van 15.00 tot 17.00.

Het aanmeldformulier en bovenstaande gegevens mogen beveiligd verstuurd worden naar TWESR75@Sterker.nl.

Veelgestelde vragen

Waarom meld ik een casus aan?

Je meldt een casus aan zodat er breed meegedacht kan worden over de stagnatie binnen een casus. De deelnemers aan tafel denken met je mee zodat we samen komen tot een passend plan. De jongere staat centraal in plaats van de systeemwereld.

klik voor weergave informatie

Welke casussen meld ik aan?

Alle casuïstiek van jongeren binnen de bovengenoemde doelgroep, met problematiek op meerdere leefgebieden, binnen de gemeente Nijmegen waarbij je vastloopt in de ontwikkeling richting zelfstandigheid. Je hebt de reguliere routes benut, maar deze zijn ontoereikend. Bij twijfel of een aanmelding passend is kun je contact opnemen met Merel van de Loo, procescoördinator vanuit R75. Via email twes75@sterker.nl of telefonisch 0615463721.
Zie ook de website van R75: Home – R75 biedt hulp aan jongeren met problemen
Telefoonnummer R75: 024 360 23 45.

klik voor weergave informatie

Hoe verloopt het proces?

Je kan op elk moment een casus aanmelden door het ingevulde formulier te mailen naar twes75@sterker.nl. Doe dit op een beveiligde manier.

 • Alle casussen worden eerst besproken in een vooroverleg. Hierbij ben je als verwijzer niet aanwezig. Tijdens het vooroverleg wordt bepaald of de casus bij het TWES 18-/18+ wordt besproken en of daarvoor voldoende informatie is aangeleverd.
 • Na het vooroverleg stuurt de procescoördinator de notities en eventuele uitnodiging voor het TWES 18-/18+ via de mail. Als de casus niet wordt besproken is er contact over waarom dit het geval is en wat het alternatief kan zijn.
 • Het TWES 18-/18+ is online via Teams. Hierbij ben je wel aanwezig. Daarnaast is het wenselijk om een gedragswetenschapper of ambulant begeleider mee te nemen die nauw betrokken is bij de casus. De procescoördinator stuurt bij de uitnodiging een link naar MS Teams zodat je kunt deelnemen aan het overleg. Je komt eerst terecht in de lobby. Zodra het voorgaande gesprek is afgerond krijg je toegang tot de bespreking. Het TWES 18-/18+ casusoverleg wordt genotuleerd. Na de bespreking ontvang je het advies via de mail.

Handreiking TWES 18-/18+
Stroomschema TWES 18-/18+

klik voor weergave informatie

Wat is de planning?

We werken in een cyclus van 2 weken:

Deadline aanleveren aanmeldformulier

Vooroverleg

Terugkoppeling vooroverleg/ inplannen bespreken

TWES

Terugkoppeling TWES

Uiterlijk vrijdag 17.00
(Oneven week)

Dinsdag
 (Even week)

Woensdag
(Even week)

Maandag tussen 15.00  en 17.00 uur
(Even week)

Dinsdag of woensdag
(Even week)

 

Voorbeeld:

 • Vrijdag 14 oktober vóór 17.00 aanleveren aanmeldformulier voor het casusoverleg van 31 oktober
 • Vooroverleg op dinsdag 18 oktober
 • Terugkoppeling vooroverleg op 19 oktober
 • TWES maandag 31 oktober
 • Terugkoppeling dinsdag 1 november of woensdag 2 november

klik voor weergave informatie

Wie mogen er casussen aanmelden?

Elke hulpverlener die betrokken is bij een jongere vanuit de gemeente Nijmegen mag een casus aanmelden. Houd er wel rekening mee dat in geval van jeugdwet een wettelijk verwijzer betrokken moet zijn wanneer er mogelijk verwezen wordt naar een verblijfsvorm.

klik voor weergave informatie

Wat doe ik bij een crisissituatie?

Handel in geval van een crisissituatie altijd, op een later moment kan hierop gereflecteerd worden en meegedacht over een (meer) duurzame oplossing.

klik voor weergave informatie

Bij welke zorgaanbieders kan de jongere terecht om passende zorg te ontvangen?

Op de ROB-site (https://robregionijmegen.nl/gecontracteerde-aanbieders-en-productcodes/) staan alle zorgaanbieders die in de regio Nijmegen gecontracteerd zijn. Is geen passende zorgaanbieder gecontracteerd of beschikbaar, dan kan bij wijze van uitzondering een niet-gecontracteerde zorgaanbieder worden ingeschakeld. Voorwaarde is dat de poortwachter[1] hiervoor toestemming geeft. Elke aanvraag voor een maatwerkovereenkomst met een niet-gecontracteerde aanbieder vanuit de lokale toegang moet langs de poortwachter[2], tenzij een overlegtafel een niet-gecontracteerde aanbieder heeft geadviseerd[3]. Voor de jeugdaanvragen vanuit de Gecertificeerde instellingen die niet via een overlegtafel gaan geldt dat de GI bij elke zorgvraag de lokale toegang (S(W)T/BT) consulteert[4].

[1]

[2] Voor contactgegevens van de poortwachters, neem contact op met (Merel met jou? Mijn naam mag er ook in, maakt mij niet uit)

[3] Het gaat om het Overleg Passende Hulp (OPH), het Tussen Wal En Schip (TWES) Overleg, het Ketenoverleg Beschermd Wonen en het Casusoverleg Tijdelijk Verblijf LVB 18+. Zie het ‘aanvraagformulier maatwerkovereenkomsten’ voor het proces dat dan geldt.

[4] Dat kan om elke medewerker gaan en hoeft niet de poortwachter te zijn.

klik voor weergave informatie

Wie zitten aan tafel?

Deelnemers van het casusoverleg komen uit organisaties die de verschillende leefgebieden vanuit de big 5 vertegenwoordigen. De vaste deelnemers werken bij de volgende organisaties:

Entrea-Lindenhout, IrisZorg, Buurtteams Volwassenen, Jeugdbescherming Gelderland, Onder de Bomen, Admodum Zorg, Pluryn, Pro Persona FACT, Gemeente Nijmegen en Sterker sociaal werk afdeling R75.

Desgewenst en wanneer passend binnen de casus worden schilpartners van het TWES uitgenodigd om aan de sluiten tijdens het casusoverleg. De schilpartners werken bij de volgende organisaties: GGD Gelderland-Zuid, RIBW, Bindkracht10, Prokino, Time Out Huis, Savyzorg, MEE, Werkbedrijf, ROC, Directe Zorg Nijmegen, Buurtteams Jeugd en Gezin, Stichting Moria.

Wanneer het relevant is kunnen wooncorporaties betrokken worden. De volgende wooncorporaties zijn bij TWES aangesloten: Woonwaarts, Portaal en Talis.

Wanneer je een aanmelding indient voor het casusoverleg kun je aangeven of het wenselijk is om een specifieke organisatie uit te nodigen om mee te denken vanuit hun expertise.

klik voor weergave informatie

Hoe zit het met de privacy van mijn cliënt?

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over cliënten. In het TWES 18-/18+ wordt de casus geanonimiseerd besproken. De persoonsgegevens van de jongere worden gevraagd, maar deze wordt niet gedeeld met de deelnemers aan tafel en is uitsluitend nodig ter monitoring. Professionals dragen zelf de verantwoordelijkheid omtrent gegevensverwerking en de privacyregels die voor hun vakgebied gelden. De verwijzer is ervoor verantwoordelijk dat de jongere geïnformeerd is en vraagt zo nodig toestemming om gegevens te delen binnen het casusoverleg. Tijdens het overleg wordt van de inbrenger geacht zich te houden aan het privacy protocol.
Om de privacy te waarborgen zijn afspraken tussen deelnemers namelijk vastgelegd in een convenant en privacy protocol die getekend is door de betrokken partners en de gemeente. Als inbrenger moet je zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij de jongere betrokken hulpverlener.

klik voor weergave informatie

Op welke eisen en richtlijnen wordt in het vooroverleg getoetst?

In het vooroverleg wordt gekeken welke aanmeldingen direct kunnen worden opgepakt of afgehandeld, bijvoorbeeld door financieel akkoord van het ROB of een eenduidig advies. Als dat niet het geval is wordt beoordeeld of de vraag passend is voor het TWES 18-/18+. Dat is onder andere het geval als het een jongere is uit de gemeente Nijmegen, in een complexe situatie, met perspectief is op (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen. Als dat niet het geval is wordt geadviseerd om afstemming rond de casus op een andere plek/manier te organiseren. Als de aanmelding passend blijkt voor het TWES 18-/18+, dan wordt afgestemd welke organisaties/personen aanvullend moeten aansluiten bij het overleg.

klik voor weergave informatie

Kan ik via het TWES 18-/18+ gemakkelijker een woning voor de jongere organiseren?

Een belangrijke factor in de ontwikkeling naar zelfstandigheid is een passende woonplek, al dan niet gecombineerd met zorg. Helaas is er een algeheel tekort aan woningen, ook het TWES 18-/18+ kan hierin geen oplossing bieden. Natuurlijk is er aandacht voor de woningvraag van deze doelgroep en wordt voortdurend onderzocht hoe er meer woningen beschikbaar gemaakt kunnen worden. Houd er echter rekening mee dat ook het TWES 18-/18+ niet per definitie een woning kan organiseren.

klik voor weergave informatie

Waar kan ik terecht met feedback of ontwikkelpunten voor het casusoverleg TWES 18-/18+?

Het TWES 18-/18+ is volop in ontwikkeling. Zo onderzoeken we de manier waarop de jongere zelf aan het roer kan staan en willen we nog meer maatwerk mogelijk maken. Ook in de huidige processen zal verbetering mogelijk zijn. We ontvangen dan ook graag jullie feedback om het casusoverleg verder te ontwikkelen. Stuur daarvoor een mail naar twes75@sterker.nl.
In het eerste kwartaal van 2023 zal het casusoverleg TWES 18-/18+ worden geëvalueerd.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.