Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking en het gebruik van cookies via www.robregionijmegen.nl door het Regionaal Ondersteuningsbureau regio Nijmegen (hierna ROB).

Het ROB is een projectorganisatie die werkt in opdracht van zeven gemeenten binnen de regio Rijk van Nijmegen op het gebied van WMO en Jeugdzorg. De zeven deelnemende regiogemeenten zijn Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Gastheer van het ROB is de gemeente Nijmegen.

Contactgegevens

Regionaal Ondersteuningsbureau Wmo & Jeugdhulp regio Nijmegen
Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6
Postadres: MO50 Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen met het ROB. U kunt hierover mailen naar contracteringregio@nijmegen.nl.

Over deze privacyverklaring

Het ROB gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Die verplichting is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. De verordening en de wet gelden sinds 25 mei 2018. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we van u ontvangen.

Persoonsgegevens

www.robregionijmegen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Downloadbare formulieren, in te dienen via beveiligde e-mail:
  • De in het formulier ingevulde (bijzondere) persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Meldingsformulier Regionaal Meldpunt Zorg:

 • Er worden gegevens verzameld die betrekking hebben kwaliteit en fraudesituaties. De persoonsgegevens die van de melder worden gevraagd dienen ervoor om contact op te kunnen nemen indien nodig.
 • De melder kan er ook voor kiezen de melding anoniem te doen. Er worden dan geen persoonsgegevens vermeld op het formulier.
 • Melder geeft bij het invullen van het formulier toestemming om de melding indien dit noodzakelijk wordt geacht door te zetten naar de bevoegde toezichthouders (bijvoorbeeld WMO toezicht en/of bureau Handhaving) of naar contractmanagers van het ROB. Deze gegevens worden niet gedeeld met medewerkers die hiertoe niet bevoegd zijn en in het speciaal geldt dit voor bijzondere persoonsgegevens.
 • De rechtsgrond voor het vertrekken van door u gemelde gegevens aan toezichthouders of contractmanagers van het ROB, is de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kut deze toestemming op elk moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming maakt de verwerking van gegevens voorafgaand van de intrekking niet onrechtmatig.

Aanmeldformulier Jeugdbeschermingstafel:

 • U dient de ouders en jeugdige wier gegevens u invult op het aanmeldformulier, voorafgaand aan het indienen van het formulier te hebben geïnformeerd dat u gegevens zal inbrengen bij de Jeugdbeschermingstafel.
 • Gegevensverwerking in de JBT is noodzakelijk om een taak van algemeen belang uit te voeren, namelijk het toeleiden naar passende jeugdhulp.
 • Persoonsgegevens worden uitgevraagd om op een zo zorgvuldig mogelijke manier een afweging te kunnen maken om naar juiste vorm van jeugdhulp toe te leiden.
 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met medewerkers binnen de organisatie die hiertoe niet bevoegd zijn en in het speciaal geldt dit voor bijzondere persoonsgegevens.

Aanmeldformulier Overleg Passende Hulp:

 • U dient de ouders en jeugdige wier gegevens u invult op het aanmeldformulier, voorafgaand aan het indienen van het formulier te hebben geïnformeerd dat u gegevens zal inbrengen bij de Jeugdbeschermingstafel.
 • Gegevensverwerking in het vooroverleg en, zo nodig, in het OPH is noodzakelijk om een taak van algemeen belang uit te voeren, namelijk het toeleiden naar passende jeugdhulp.
 • Persoonsgegevens worden uitgevraagd om contact op te kunnen nemen met de melder en de casus te bespreken in het vooroverleg, om te beoordelen of bespreking het Overleg Passende Hulp (OPH) nodig is. De gegevens m.b.t. de melding zelf worden op het formulier geanonimiseerd.
 • De inhoudelijke gegevens van de melding worden gepseudonimiseerd voor ze in het OPH worden ingebracht

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor elk van deze doelen met de volgende uitgangspunten:

Bewaartermijn

 • Meldings- en aanmeldformulieren
  De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de betreffende melding en in elk geval niet langer dan de maximale bewaartermijn die de betreffende wet kent. In de Jeugdwet is dat 20 jaar, in de Wmo 15 jaar. Daarna vernietigen wij uw gegevens.”

Rechtsgronden
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in: De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Delen met derden

ROB regio Rijk van Nijmegen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken.

Toegang tot persoonsgegevens hebben uitsluitend:

 • Voor wat betreft de gegevens ingevuld op Meldings- en aanmeldformulieren:
  • Het ROB, de Jeugdbeschermingstafel of het Casusoverleg Jeugdhulp met Verblijf. Op basis van het functieprofiel worden autorisaties verstrekt tot het inzien van deze gegevens. Gegevens worden niet gedeeld met medewerkers binnen de organisatie die hiertoe niet bevoegd zijn.

Beveiliging

Het ROB zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn een aantal maatregelen genomen waaronder het instellen van een beveiligde internetverbinding op onze website door middel van een Secure Sockets Layer (SSL).

Inzien, aanpassen of verwijderen

Als u een verzoek wilt doen tot inzien, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek sturen naar contracteringregio@nijmegen.nl.
www.robregionijmegen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contracteringregio@nijmegen.nl. Ons privacybeleid staat permanent op onze website: www.robregionijmegen.nl

Toezichthouder

Het staat u altijd vrij, indien u een klacht heeft inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, om die in te dienen bij de toezichthouder op de privacywetgeving: de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bekijkt, zodat het apparaat kan worden herkend. Meer informatie over het in en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, vindt u in de instellingen van uw browser. Cookies die worden gebruikt om webgedrag in kaart te brengen, kunt u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.com. Een overzicht van de verschillende type cookies die we op onze website gebruiken, vindt u hieronder.

 • Functioneel en technisch
  We gebruiken functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen laten werken en de gevraagde dienst via onze website te kunnen leveren.
 • Analytisch
  We gebruiken analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten, met welke gegevens wij de kwaliteit en werking van onze website kunnen verbeteren.

Vragen?

Heeft u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op per e-mail: contracteringregio@nijmegen.nl.

[1] Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

[2] Bij het ROB gaat het bij bijzondere persoonsgegevens altijd om medische gegevens.