Regionale samenwerking


Regionale opgave en uitgangspunten
Alle Nederlandse gemeenten hebben sinds 2015 te maken gekregen met grote veranderingen in het domein van welzijn, ondersteuning en zorg. Naast de verschuiving van de AWBZ-taak ‘begeleiding’ naar de Wmo en de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten, legt het rijk ook forse bezuinigingsopgaven op in het sociale domein. Om de nieuwe taken en bezuinigingen op te kunnen vangen, moeten gemeenten de ondersteuning en zorg slimmer organiseren. Sinds de decentralisatie op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de beleidsruimte om vernieuwende en samenhangende ondersteuningsarrangementen vorm te geven. Met deze decentralisatie krijgen de gemeenten een uitbreiding van hun bestaande verantwoordelijkheden met ‘nieuwe’ producten uit de huidige AWBZ en Jeugdzorg. De onderdelen extramurale begeleiding, kortdurend verblijf, intramurale GGZ zonder behandeling en de gehele jeugdhulp, bestaand uit jeugd en opvoedhulp, jeugd-GGz en Jeugd-LVG komen over naar het gemeentelijk domein.

De regio Nijmegen staat voor een grote veranderopgave om met minder middelen kwalitatief goede zorg en ondersteuning te organiseren. De zeven gemeenten van de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) werken intensief samen aan het vormgeven van deze complexe opgave en het realiseren van de regionale ambitie, samengevat in de slogan:

“Iedereen kan meedoen aan de maatschappij en voelt zich versterkt in de eigen kracht”.

Om de veranderopgave goed vorm te geven, blijft de regio intensief in gesprek met de aanbieders en cliënten.