FAQ


De komende weken zullen veelgestelde vragen en antwoorden die pagina worden geplaatst. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen, dan kunt u deze vraag stellen door een mail te sturen naar PGBaanbiedersrvn@nijmegen.nl. Heeft u liever telefonisch contact, dan kunt u een telefonische afspraak inplannen door een mail te sturen naar voorgenoemd adres. Om u zo goed mogelijk te woord te staan, is het handig om aan te geven welke vragen u wilt bespreken in de telefonische afspraak.

DE KWALITEITSTOETS

 Wat is de pgb-kwaliteitstoets?
De pgb-kwaliteitstoets is een administratieve toets die in opdracht van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen wordt uitgevoerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau Wmo & Jeugdhulp van de Regio Nijmegen (ROB) en beleidsadviseurs. In de kwaliteitstoets wordt beoordeeld of een zorgaanbieder voldoet aan (een selectie van) de kwaliteitscriteria die de gemeenten aan zorgaanbieders stellen. De kwaliteitscriteria zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 1. Geschiktheidseisen. Het gaat hierbij om eisen die de geschiktheid van bedrijven dan wel individuen als zorginstelling dan wel zorgverlener toetsen. Er zijn twee soorten geschiktheidseisen: eisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht en eisen met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid;
 2. Uitsluitingsgronden. Het gaat hierbij om gronden (juridische omstandigheden) die bedoeld zijn om niet integere organisaties dan wel individuen uit te sluiten als zorgaanbieder. De gronden bestaan uit juridische omstandigheden waarin een organisatie dan wel individu kan verkeren;
 3. Kwaliteitseisen. Het gaat hierbij om eisen waaraan de kwaliteit van de jeugdhulp dan wel maatschappelijke ondersteuning dient te voldoen. Deze eisen betreffen zowel wettelijke eisen als bovenwettelijke, door de gemeenten vastgestelde, prestatie-eisen.

Deze eisen worden in principe in bovengenoemde volgorde getoetst. Als de tekortkomingen in een getoetste categorie zodanig (zeker) zijn dat zij resulteren in een negatief oordeel, dan zullen de latere categorieën in principe niet worden getoetst.

Waar is vastgelegd dat zorgaanbieders aan de kwaliteitscriteria dienen te voldoen?

De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in de gemeentelijke Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp en maken tevens onderdeel uit van de contracten die de gemeenten met zorgaanbieders hebben afgesloten.

De verordeningen van de verschillende gemeenten zijn hier te raadplegen:

 • Nijmegen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-23828.html
 • Beuningen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-233818.html
 • Berg en Dal: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232017.html
 • Heumen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-232816.html
 • Mook en Middelaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-136231.html (maatschappelijke ondersteuning) en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-1263.html (jeugdhulp)

Waarom de pgb-kwaliteitstoets?
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De gemeenten geven deze verantwoordelijkheid op verschillende manieren invulling. Een hiervan is het (laten) uitvoeren van kwaliteitstoetsen bij zorgaanbieders die middels pgb gefinancierd wensen te worden dan wel reeds worden.

 

EEN VERZOEK TOT TOETSING

Welke zorgaanbieders kunnen een verzoek tot toetsing indienen?
Op dit moment kunt u uitsluitend een verzoek tot toetsing indienen, indien de gemeenten eerder hebben beoordeeld dat u niet aan de kwaliteitscriteria voldoet en dat er zodoende geen pgb’s meer worden toegekend waarbij u partij bent.

Hoe kan ik een verzoek tot toetsing indienen?
U kunt een verzoek tot toetsing indienen door dit verzoek te sturen naar pgbaanbiedersrvn@nijmegen.nl dan wel op te sturen naar het volgende adres:

Gemeente Nijmegen
MO50 (ROB), postvak 1.135
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Waaruit dient een verzoek te bestaan?
Een verzoek dient te bestaan uit de documenten vermeld in onderstaande tabel.

De documenten vermeld in de kolom ‘direct’ dient u direct bij het indienen van het verzoek aan te leveren. De documenten vermeld in de kolom ‘op aanvraag’ dient u, als wij erom verzoeken, binnen 10 dagen aan te leveren.

LET OP: de documenten dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Klik hier om deze te downloaden.

NR. DOCUMENT Direct Op aanvraag
1 Formulier kwaliteitstoets X
2 Formulier referentie X
3 Tevredenheidsverklaring referent(en) X
4 Per cluster van aangeboden diensten twee hulpverleningsplannen en een evaluatieverslag X
5 Uittreksel Handelsregister KvK (maximaal 1 jaar oud t.o.v. datum van aanschrijven); X
6 Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen afgegeven door de Belastingdienst (van maximaal 1 jaar oud t.o.v. de datum van aanschrijven) X
7 Klachtenregeling(en) dan wel bewijs van aangesloten zijn bij een externe klachtenregeling en/of klachtencommissie X
8 Indien men maatschappelijke ondersteuning wil bieden/bied:

HKZ, ISO 9001, ISO 9001 voor de zorg (NEN-EN 15224) of PREZO VV&T: Kopie van certificaat; OF

Bewijs van start certificeringstraject en een planning waaruit blijkt dat certificaat/certificering er binnen 9 maanden is

X
9 Indien men jeugdhulp wil bieden/bied:

Verslag over de naleving van de regels omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp, onderscheidenlijk de kwaliteit van de uitvoering van de taken, het klachtrecht en de medezeggenschap (indien aanwezig)

X
10 VOG algemeen screeningsprofiel van alle vertegenwoordigers X
11 VOG ‘profiel gezondheidszorg en welzijn van mens en dier’ van alle personen op zorguitvoerende functies X
12 Formulier diploma’s en registraties zorguitvoerend personeel X  

 

13 Diploma’s zorguitvoerend personeel X

 

DE TOETSING

Hoe ziet de toetsing eruit?
De kwaliteitstoets is een administratieve toets. Dit betekent dat de toets wordt uitgevoerd op basis van een analyse van documenten.

De toets bestaat uit verschillende stappen:

 1. Een zorgaanbieder maakt kenbaar een verzoek te willen indienen dan wel wij besluiten een zorgaanbieder te willen toetsen;
 2. Wij sturen de zorgaanbieder een brief waarin wij vragen om voor een bepaalde datum een aantal documenten aan te leveren;
 3. De zorgaanbieder levert de gevraagde documenten aan;
 4. Wij toetsen de aangeleverde documenten en vragen de zorgaanbieder mogelijk om verificatiestukken aan te leveren voor een bepaalde datum;
 5. De zorgaanbieder levert de gevraagde verificatiestukken aan;
 6. Wij toetsen de verificatiestukken;
 7. Wij oordelen of de zorgaanbieder voldoet aan de geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en kwaliteitseisen zoals opgenomen in bijlage 3 van de Verordening;

Wat als ik de gevraagde documenten niet (tijdig of volledig) aanlever?
Het niet aanleveren van de gevraagde documenten zal tot gevolg hebben dat wij geen kwaliteitstoets kunnen uitvoeren. Omdat er in dit geval sprake is van verwijtbaar handelen van uw kant, zullen wij u niet meer/nog steeds niet accepteren als zorgaanbieder in het kader van het pgb.