Definitie Casemanagement


Casemanagement is een integraal onderdeel van de hulpverlening waar geen extra financiering voor beschikbaar is. Lees hier over de oplegnotitie definitie casemanagement.

Bij complexe casuïstiek zullen er uiteraard wel voldoende begeleidingsuren van de desbetreffende zorgaanbieder beschikbaar moeten zijn. Op inhoudelijke gronden zal de juiste bouwsteen ingezet worden waarbinnen het casemanagement uitgevoerd wordt.

De cliënt neemt zoveel mogelijk zelf de regie, al dan niet samen met familieleden, buren of vrienden uit het eigen netwerk. Wanneer er meer ondersteuning nodig is op de regie, is er sprake van een casemanager. In de meeste gevallen is dat degene die het meest direct betrokken is bij het gezin. De casemanager is degene die ervoor zorgt dat iedereen in de casus doet wat hij moet doen en daar zelf ook – voor zover het zijn eigen professionele discipline betreft – actief aan deel neemt. Daartoe werkt hij samen met de professionele partners het plan van aanpak uit in een uitvoeringsplan, toetst hij of de doelen in de praktijk ook haalbaar zijn, c.q. gehaald worden. Het uitgangspunt hierbij is het versterken van de eigen regie van de cliënten en hun sociale netwerk, bij voorkeur met toepassing van sociale netwerkstrategieën.

Het Sociale (wijk/kern)team, het Regieteam of het Veiligheidshuis heeft in de toewijzing van de casemanager een dwingende rol als dit noodzakelijk is.

De taken van de casemanager

  • Hij/zij is algemeen aanspreekpunt voor het systeem. Hij/zij zorgt er voor dat het systeem duidelijk is wat het probleem is en wat er in gang gezet wordt om dat aan te pakken.
  • Hij/zij stuurt op het plan van aanpak voor alle relevante leefgebieden, waarbij hij/zij ervoor zorgt dat voor alle betrokken professionals duidelijk is wat hun taken en rollen zijn en wat de te leveren productie is (uitvoeringsplan). Dit volgens het principe 1 huishouden 1 plan.
  • Hij/zij levert vanuit zijn professionele discipline een bijdrage aan de uitvoering van het plan van aanpak.
  • Hij/zij haalt proactief alle relevante informatie op om de voortgang te bewaken. Daarbij checkt hij/zij of de doelen gehaald worden en als dat niet het geval is zoekt hij/zij uit wat daarvan de oorzaak is.
  • Hij/zij spreekt professionals aan en stemt af met het Sociale (wijk/kern)team of schaalt op naar het Regieteam of Veiligheidshuis als signalen daartoe aanleiding geven.