Competentieprofiel voor de uitvoer van de rol van Casemanager


Rol

Het werken met MPH vereist een systeemgerichte, probleem- en doelgerichte aanpak

De casemanager voert zijn rol als mede-uitvoerder achter de voordeur, voert regie door collega’s te sturen en aan te spreken op de gemaakte afspraken.

Vaardigheden

 • Je organiseert een casusteam rondom de cliënt/huishouden.
 • Je hebt de vaardigheden om collega’s aan te spreken over de planning en de voortgang en (effecten van) hun handelen.
 • Je weet op een adequate wijze te escaleren of op te schalen naar de procesregisseur indien de hulpverlening stagneert of de veiligheid in het geding is.
 • Je ziet het hulpverleningsproces als een logistiek proces waarin het van groot belang is dat de juiste acties op het juiste moment worden ingezet.
 • Je bent pro-actief en denkt in scenario’s.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor je rol als casemanager en handelt op basis van mandaat en neemt de nodige besluiten.

Attitude

 • Je houding is op samenwerking gericht en is verbindend en doortastend.
 • Je betrekt en informeert de cliënt/huishouden over het ondersteuningsplan en werkt (zoveel mogelijk) vanuit de SNS.
 • Je respecteert de professionaliteit van de collega’s en erkent zijn of haar expertise.

Ervaring

 • Je hebt meerdere jaren ervaring met het werken met MPH
 • Je bent bekend met Sociale Netwerk Strategieën (en hebt bij voorkeur een training gevolgd bij Sonestra).
 • Je kunt een oordeel over de situatie vormen en wat jij en anderen moeten doen in het gezin of huishouden of weet dit op te halen.
 • Je bent in staat om een integraal ondersteuningsplan te maken waarbij gekeken wordt naar alle levensdomeinen.

Kennis

 • Je hebt inzicht in het causale verband(en) tussen de problemen in het gezin.
 • Je hebt kennis van paralelprocessen (systeemtheorie) binnen de hulpverlening en weet deze te benoemen en te doorbreken indien de hulpverlening stagneert.
 • Je herkent de verschillende belangen (meerpartijdigheid) bij de betrokken hulpverlening en weet hiermee om te gaan.
 • Je hebt overzicht op het brede sociale domein en hebt kennis van de sociale kaart en het zorgaanbod.
 • Je bent minimaal HBO opgeleid.

Randvoorwaarden

 • Heeft vanuit de eigen organisatie voldoende professionele handelingsruimte.
 • Er is altijd overeenstemming over wie de eindverantwoordelijkheid draagt.
 • Mag knopen doorhakken en de scherpte zoeken bij het niet nakomen van afspraken.
 • Er is een structuur ingericht naar een model van opschaling.
 • Kan over de casuïstiek (inhoudelijk) sparren binnen de eigen organisatie/ wordt gefaciliteerd door de gemeente.