Bericht accountantsprotocol regio Nijmegen


Met dit bericht informeren de gemeenten in de regio Nijmegen u dat wij voor de verantwoording 2018 gebruik maken van het landelijk accountantsprotocol en het landelijk verantwoordingsformat Wmo en Jeugdwet. Om het invullen van de productieverantwoording voor u zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij het format alvast ingevuld met de voor de regio geldende bouwsteentarieven. In dit format kunt u grotendeels volstaan met het invullen van de geleverde aantallen.

Voor zorginstellingen met een regionale omzet van meer dan € 125.000 is een controleverklaring van de accountant verplicht. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

 

U hoeft alleen een productieverantwoording in te vullen en voorzien van een controleverklaring door de accountant indien de omzet (=gedeclareerde productie) voor het betreffende domein groter is dan € 125.000. Is uw regionale omzet minder dan € 125.000 voor een domein dan hoeft u niets bij ons aan te leveren.

We vragen uw speciale aandacht voor onderstaande data:

  • 01 april 2019 uiterste inleverdatum voor het productieverantwoordingsformulier (in zowel Excel als PDF) met controleverklaring van de accountant. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders met een regionale productieomzet van meer dan € 125.000.
  • 01 april 2019 uiterste datum waarop u declaraties (IWMO303 en IJW303 berichten) over 2018 in kunt dienen bij de regiogemeenten. Zorg dat u dit tijdig doet, want na deze datum kunnen wij uw declaraties niet meer in behandeling nemen. Dit geldt voor ALLE zorgaanbieders. Voor een juiste toerekening van de zorg graag uw aandacht voor de juiste registratie van de zorgperiode; zorg geleverd in 2018 dient in 2018 verantwoord te worden.

De verantwoordingsformulieren kunt u mailen naar William Janssen via w8.janssen@nijmegen.nl.

Het landelijk accountantsprotocol, de vooraf ingevulde formats én de landelijke formats voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp treft u als bijlagen bij dit bericht aan.

Voor vragen over dit bericht en de bijlagen kunt u contact opnemen Germa van Hulst (g.van.hulst@nijmegen.nl) en/of William Janssen (w8.janssen@nijmegen.nl).