Overleg Passende Hulp

Het overleg Passende Hulp (OPH) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Dit is geen eenvoudige opgave, maar vormt wel onze ambitie.

Het OPH richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers zoeken naar passende hulp. Alle vragen mogen worden aangemeld en een plaatsing in pleegzorg, gezinshuis of residentieel verblijf moet worden gemeld. Voor meer informatie, zie onderstaande handreiking. Ook het aanmeldformulier is toegevoegd.

Veelgestelde vragen OPH

Waarom meld ik een casus aan?

Je meldt een casus zodat je gebruik kan maken van de expertise aan tafel. De experts denken met je mee zodat we samen komen tot een passende oplossing. Hierbij is het doel om nog beter en vroegtijdiger passende maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. We werken vanuit de transformatiegedachte, waarbij het gezin centraal staat in plaats van de systeemwereld.

klik voor weergave informatie

Wanneer meld ik een casus aan?

Je kan op elk moment een casus aanmelden. Tijdens het eerstvolgende vooroverleg wordt deze besproken. Afhankelijk van de vraag en inhoud wordt de casus geagendeerd voor het Overleg Passende Hulp.

We werken in een cyclus van 2 weken:

In de even weken) Woensdag Vooroverleg Deadline aanmelden casus via aanmeldformulier: vóór dinsdag 16.00 uur.
Je krijgt de eventuele uitnodiging voor het OPH uiterlijk op maandag de week erop.

 

In de on even weken)

 

 

Donderdag

 

 

OPH

 

 

Je krijgt de notulen van het OPH uiterlijk de week erop.

 

Je meldt een casus aan wanneer je vastloopt in complexe casuïstiek en/of wanneer je een kernbesluit neemt, zoals een uithuisplaatsing. Het OPH richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers zoeken naar passende hulp. Alle vragen mogen worden aangemeld en een plaatsing in pleegzorg, gezinshuis of residentieel verblijf moet worden aangemeld. Dit laatste heeft het ROB contractueel vastgelegd met de zorgaanbieders. Alleen in crisissituaties kan direct uit huis worden geplaatst. Ook dan is de verwijzer verplicht dit binnen de termijn van de crisisplaatsing (28 dagen) achteraf te melden bij het OPH. In het geval van de volgende bouwstenen moet dus worden aangemeld: 43A36, 43A10, 43A12, 43A55, 43A51, 43A52, 43A56, 43A57, 43A29, 43A30, 43A31, 43A37, 43A38, 43A39, 44A06, 44A45, 44A07, 35502, 44A36, 44A08, 44A29, 44A30, 44A31, 44A27, 44A28, 44A52.

klik voor weergave informatie

Hoe meld ik me aan?

Een aanmelding gaat digitaal. Het formulier is hier te vinden. Door het ingevulde formulier naar de procesondersteuner van het OPH te mailen meld je de casus aan (OPH@nijmegen.nl). Doe dit zo veel mogelijk via beveiligde mail (Zorgmail, ZIVVER, etc.). 

klik voor weergave informatie

Ik ben verwijzer uit gemeente Wijchen, moet ik me aanmelden?

Vanaf 01-01-2021 sluit Wijchen aan bij het OPH voor jeugdhulp met (dreigende) uithuisplaatsing. Verwijzers voor cliënten uit Wijchen melden vanaf 01-02-2021 deze cases aan bij OPH@nijmegen.nl via het aanmeldformulier.

klik voor weergave informatie

Ik ben POH en wil een casus aanmelden, mag dat?

Een casus moet worden aangemeld door een wettelijk verwijzer. Dat betekent dat een (huis)arts een casus kan aanmelden en een POH niet. Dus als je als POH gebruik wilt maken van de expertise aan tafel moet dit via de betrokken huisarts gaan.

klik voor weergave informatie

Waar moet ik (bij) zijn?

Alle casussen die worden aangemeld worden besproken in het vooroverleg. Hier ben jij als verwijzer niet bij aanwezig. Na het vooroverleg stuurt de procesondersteuner de notities van het Vooroverleg en een mogelijke uitnodiging voor het OPH. Hier ben je als verwijzer wel bij aanwezig.

Vanwege de coronamaatregelen is het OPH online. De procesondersteuner stuurt bij de uitnodiging een link naar MS teams zodat je kunt deelnemen aan het overleg.

Zodra het mogelijk is weer fysiek te overleggen is de locatie:
Het Veiligheidshuis
Mariënburg 30, 6511 PS, Nijmegen

Neem plaats bij de stoelen bovenaan de roltrap. Zodra de voorgaande casus is afgelopen wordt je opgehaald.

klik voor weergave informatie

Wie zitten aan tafel?

De experts aan tafel (J&O, LVB, jGGZ) werken bij Entrea Lindenhout, Pactum, Pluryn, Driestroom, Iriszorg, Karakter en Pro Persona. Zij vormen een gevarieerd gezelschap dat bestaat uit managers, beleidsmedewerkers, hoofdbehandelaars en supervisor MST. Het is per casus afhankelijk welke expert aansluit.

klik voor weergave informatie

Wat zijn de verschillen tussen het casusoverleg jeugdhulp met verblijf (cJmV) en het Overleg Passende Hulp (OPH)?

Het Overleg Passende Hulp vervangt het casusoverleg jeugdhulp met verblijf. In het OPH is het niet meer de intentie om alle aangemelde casuïstiek in een multidisciplinair overleg te bespreken. In een vooroverleg, waar je als inbrenger niet aan hoeft te sluiten, wordt gekeken of bespreking op de OPH-tafel wenselijk is. In het OPH wordt meer dan in het cJmV gekeken naar het slim combineren van vormen van hulp en ondersteuning en is er ruimte om als inbrenger samen met experts van zorgaanbieders en de GI afwegingen te maken en beslissingen te nemen die passend, creatief en mogelijk ‘out of the box’ zijn.

klik voor weergave informatie

Hoe zit het met de privacy van mijn cliënt en gezin?

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over cliënt en gezin. De inbrenger wordt geacht zich te houden aan het privacy protocol. In het Overleg Passende Hulp wordt de casus  geanonimiseerd besproken. In het aanmeldformulier wordt om het BSN gevraagd, maar deze wordt niet gedeeld met de experts aan tafel en is uitsluitend nodig ter monitoring. Om de privacy te waarborgen zijn afspraken tussen experts vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het is belangrijk dat alleen degenen aan tafel zitten die noodzakelijk zijn voor de bespreking van de cliënt en het behalen van ons doel. Dit wordt beoordeeld in het vooroverleg. Als inbrenger moet je zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij het gezin betrokken hulpverlener.

klik voor weergave informatie

In de handreiking wordt gesproken over een kernbesluit. Wat is dat?

Deze term komt uit de richtlijn uithuisplaatsing. Er zijn drie kernbeslissingen in een uithuisplaatsingstraject:

 1. Moet de jeugdige wel of niet uit huis geplaatst worden?
 2. Waar kan de jeugdige het best geplaatst worden?
 3. Kan de jeugdige wel of niet weer teruggeplaatst worden?

In het geval van besluit 1 en 2 geldt een verplichting tot melden in het OPH. Dit hoeft niet in alle gevallen te leiden tot bespreken in het OPH.

klik voor weergave informatie

In de handreiking wordt gesproken over meerwerk en maatwerk. Wat is dat?

Bij meerwerk gaat het bijvoorbeeld over gevallen waarbij een zorgaanbieder extra financiële ruimte krijgt. Het besluit in het OPH legitimeert de overschrijding van het afgesproken budget. Of het gaat over niet ingekochte zorg, waarvan besloten is in het OPH dat het toch noodzakelijke zorg is. In dit geval wordt een individuele maatwerkovereenkomst (ook wel veegcontract) opgesteld.

In het geval van maatwerk kan de vraag van het gezin niet middels de inzet van al bestaande of afgesproken zorg worden beantwoord. Een combinatie van hulpaanbod, een intensievere variant (bijv. 1-op-1-begeleiding) of niet bestaande dienstverlening zijn voorbeelden van maatwerk. Als het OPH besluit dat maatwerk nodig is, worden afspraken gemaakt over passende financiering.

klik voor weergave informatie

Waarom moet een plaatsing in pleegzorg, gezinshuis of residentieel verblijf worden gemeld?

We hebben als regio Nijmegen de visie dat een uithuisplaatsing een ingrijpend besluit is (een kernbesluit) en dat dit zorgvuldig dient te gebeuren. We verwachten dat de verwijzers SKJ geregistreerd zijn en werken met richtlijnen jeugdhulp (o.a. Uithuisplaatsing) en de verwijzer door de organisatie wordt gefaciliteerd (o.a. conform de norm verantwoorde werktoedeling). Om als opdrachtgever zicht te houden op deze professionalfactoren (werkervaring, opleiding etc.) en organisatiefactoren (caseload/omvang administratieve taken//hoeveelheid klachtzaken; beschikbaarheid ambulante hulp/verblijfshulp etc.) die een rol spelen bij beslissingen die door verwijzers genomen worden, vragen wij verwijzers alle uithuisplaatsingen te melden.  Met als bedoeling zeker te weten dat goede beslissingen genomen worden over uithuisplaatsing in termen van belangen van een kind.

Daarbij hebben wij als Regio Nijmegen de visie dat op het moment dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden, we als eerst kijken naar gezinsvormen als Pleegzorg en Gezinshuizen. Wat betreft deze vormen hopen we deze vormen een groei doormaken en willen we dit monitoren.  We gebruiken de informatie in het aanmeldformulier als een melding.

klik voor weergave informatie

Moet ik een casus aanmelden bij het OPH als er sprake is van een crisis?

Wanneer er sprake is van een crisis kan er direct uit huis worden geplaatst. Je hoeft dan niet een akkoord vanuit het OPH af te wachten. Hierna is het verplicht om binnen de termijn van de crisisplaatsing (28 dagen) de casus achteraf te melden bij het OPH. Dit is nodig voor de monitoring van uithuisplaatsingen in de Regio Nijmegen.

klik voor weergave informatie

Op welke eisen en richtlijnen wordt in het vooroverleg getoetst?

Een aanmelding wordt in een vooroverleg getoetst of de vraag overeenkomt met de bedoeling van het overleg. Een uitkomst kan zijn dat het niet nodig is om de vraag voor te leggen aan de deelnemers van de OPH-tafel. Als die inschatting is dat de vraag niet voldoende beantwoord kan worden, doordat andere expertise nodig is, dan wordt gezocht naar een andere oplossing. 

De bedoeling is dat casussen worden geagendeerd voor de OPH-tafel als er sprake is:

 • Complexe casuïstiek waarbij niet alleen het kind maar alle gezinsleden zijn betrokken.
 • Casuïstiek waarbij eenvoudige oplossingen niet werken. Er is al veel geprobeerd. Dit kan bij gezinsleden leiden tot onprettige ervaringen met zorg.
 • Onvoldoende daadkrachtig handelen bij het leveren van de juiste, integrale jeugdhulp door betrokken zorgpartijen en verwijzer wilt daarover met aanbieders in gesprek.
 • Er is sprake van een vrijwillig kader, maar tegelijkertijd wordt er om zware zorg gevraagd.
 • Er sprake is van een crisisachtige situatie waarbij uithuisplaatsingen van 12- jongere dreigt en specialistische hulp vanuit InVerbindingsTeam of MST mogelijk is.
 • Casuïstiek waarbij gezocht wordt naar duurzame oplossing en het nodig is te investeren in het sociaal netwerk en/of de belangrijke ander/JIM om afhankelijkheid van hulpverlening te voorkomen.
 • Casuïstiek waarbij de afweging is dat ontlasting van ouders/opvoeders een uithuisplaatsing kan voorkomen en dus veel maatwerk vraagt.

In de regel geldt: alle aanmeldingen bij de OPH zijn welkom, maar wél met goed ingevuld aanmeldformulier voorzien van duidelijke, heldere en volledige informatie.

klik voor weergave informatie

Wat is een doorbraakaanpak?

De doorbraak-aanpak is een speciale aanpak die voor een beperkt aantal casussen uit alleen de gemeente Nijmegen geldt. Er zijn doorbraakcoaches aangesteld die casuïstiek kunnen oppakken.

Dit team poogt oplossingen te vinden voor ‘echte’ problemen van gezinnen, vanuit maatwerk en over verschillende domeinen, schotten en regelingen heen:

 • ‘Echte problemen’: soms zitten gezinnen in een vicieuze cirkel van problematiek. We plakken met zorgpleisters maar dit is eigenlijk dweilen met de kraan open. De doorbraakaanpak geeft (financiële) ruimte om soms echt out of the box het kernprobleem op te lossen (bijvoorbeeld: schulden aflossen, ouders uit huis i.p.v. de kinderen)
 • Maatwerk: per casus echt kijken wat dit gezin nodig heeft, en dan precies dat doen. Ook al is dit soms onconventioneel.
 • Ontschot over verschillende domeinen, schotten en regelingen: wetten kunnen elkaar bijten, tegenspreken en in de weg zitten. Bijvoorbeeld: je hebt een adres nodig voor een uitkering, of je voldoet niet aan alle criteria dus heb je ergens geen recht op. In deze aanpak pogen we over regelingen, domeinen en schotjes heen te stappen.

Het OPH en de doorbraakcoaches zijn nauw met elkaar verbonden. In de regiogemeenten is geen specifieke doorbraakaanpak, echter wordt door de SWT eveneens gekeken naar het vinden van oplossingen voor de ‘echte’ problemen van een gezin.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.