Overleg Passende Hulp

Het Overleg Passende Hulp (OPH) is een Regionaal Expertteam (RET) voor casussen die onder de Jeugdwet vallen. Verwijzers zoals jeugdbeschermers van gecertificeerde instellingen en medewerkers van de lokale teams kunnen voor advies en consultatie terecht bij een divers team van experts. Deze specialisten, werkzaam bij verschillende jeugdzorgaanbieders, denken graag mee. Doel van het OPH: op korte termijn passende hulp organiseren voor elk kind. Hoe complex de zorgvraag ook is en ondanks wachtlijsten bij zorgaanbieders. Dit is geen eenvoudige opgave, maar vormt wel onze ambitie.

Kijk ook op https://jeugdregionijmegen.nl/

Let op: voor bespreking in het vooroverleg/OPH zijn de volgende gegevens noodzakelijk. Willen jullie daarom altijd bij het versturen van het aanmeldformulier onderstaande gegevens toevoegen via de mail. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de procesondersteuner van het OPH, maar worden niet gedeeld met de vaste deelnemers.

 1. BSN van de jeugdige
 2. Naam, e-mailadres en eventueel organisatie van de mensen die aanvullend aanwezig zijn bij de bespreking. Het is wenselijk als een gedragswetenschapper of ambulant begeleider aansluit die nauw betrokken is bij de casus. Ook ouders zijn welkom. Dit wel graag van tevoren melden.
 3. Geef indien van toepassing aan wanneer je echt niet aanwezig kan zijn. Het OPH is in de oneven week van half 3 tot 5. Dan houden we hier rekening mee.

Het aanmeldformulier en bovenstaande gegevens mogen verstuurd worden naar oph@nijmegen.nl

Veelgestelde vragen OPH

Waarom meld ik een casus aan?

Je meldt een casus zodat je gebruik kan maken van de expertise aan tafel. De experts denken met je mee zodat we samen komen tot een passende oplossing. Hierbij is het doel om nog beter en vroegtijdiger passende maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. We werken vanuit de transformatiegedachte, waarbij het gezin centraal staat in plaats van de systeemwereld.

klik voor weergave informatie

Welke casussen meld ik aan?

Alle casussen waarbij je als verwijzer vastloopt in complexe casuïstiek mogen worden aangemeld. Plaatsingen in verblijf (met uitzondering van pleegzorg) moeten worden aangemeld. Tenzij je werkzaam bent bij een gecertificeerde instelling. Dan geldt een andere route (zie afspraken Gelderse Verbeteragenda). Plaatsingen bij niet gecontracteerde zorgaanbieders moeten door alle verwijzers worden aangemeld. De jeugdhulpregio Rijk van Nijmegen wil graag leren van deze plaatsingen om zo te zorgen voor een passend zorglandschap.

klik voor weergave informatie

Hoe verloopt het proces?

Je kan op elk moment een casus aanmelden door het ingevulde formulier te mailen naar oph@nijmegen.nl. Doe dit op een beveiligde manier.

Alle casussen worden eerst besproken in het vooroverleg. Hier ben jij als verwijzer niet bij aanwezig. Tijdens het vooroverleg wordt bepaald welke casussen aan de OPH-tafel worden besproken. Na het vooroverleg stuurt de procesondersteuner de notities en een mogelijke uitnodiging voor het OPH via de mail. Hier ben je als verwijzer wel bij aanwezig. Daarnaast is het wenselijk om een gedragswetenschapper of ambulant begeleider mee te nemen die nauw betrokken is bij de casus. Ook ouders zijn welkom. Dit wel graag van tevoren melden.

Het OPH is online via Teams. De procesondersteuner stuurt bij de uitnodiging een link naar MS Teams zodat je kunt deelnemen aan het overleg. Je komt eerst terecht in de lobby. Zodra het voorgaande gesprek is afgerond krijg je toegang tot de bespreking. Het OPH-overleg wordt genotuleerd. Na de bespreking ontvang je het advies via de mail.

klik voor weergave informatie

Wat is de planning?

We werken in een cyclus van 2 weken:

Deadline aanleveren aanmeldformulier

Vooroverleg

Terugkoppeling vooroverleg

OPH

Terugkoppeling OPH

Uiterlijk vrijdag (Oneven week)

Maandag (Even week)

Dinsdag (Even week)

Donderdag tussen 14.30 en 17.00 uur (Oneven week)

Dinsdag (Even week)

klik voor weergave informatie

Wie mogen er casussen aanmelden?

Alle wettelijke verwijzers werkzaam in de regio Rijk van Nijmegen mogen casussen aanmelden bij het OPH. Dit zijn onder andere professionals (jeugdconsulenten, procesregisseurs) van de lokale teams, jeugdbeschermers (gezinsvoogden, voogden, jeugdreclasseerders) van de GI’s en de huisartsen. Een POH is geen wettelijke verwijzer. Wil je als POH gebruik maken van de expertise aan tafel dan moet dit via de betrokken huisarts gaan. Het Rijk van Nijmegen bestaat uit de volgende 7 gemeenten: Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

klik voor weergave informatie

Wat doe ik bij een crisissituatie?

Wanneer er sprake is van een crisis kan er direct uit huis in verblijf worden geplaatst. Je hoeft dan niet een akkoord vanuit het OPH af te wachten. Hierna is het verplicht om zo snel mogelijk de casus achteraf per mail te melden bij het OPH met persoonsgegevens.  Dit is nodig voor de monitoring van uithuisplaatsingen in de Regio Nijmegen. We verwachten dat de verwijzer binnen 28 dagen het aanmeldformulier invult, op het moment dat het perspectief bij de crisisplaatsing bekend is. Mits gezocht wordt naar passend verblijf. Als de jeugdige terug naar huis kan, volstaat het om het OPH per mail te informeren.

klik voor weergave informatie

Hoe verwijs ik naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder

Indien de casus besproken is in het Vooroverleg of OPH:

 • Als er in het (Vooroverleg) OPH gezamenlijk tot de conclusie wordt gekomen dat de inzet van een niet gecontracteerde zorgaanbieder nodig is dan kan de betrokken verwijzer een maatwerkovereenkomst aanvragen.
 • Hiervoor vult de verwijzer deel 1 van het aanvraagformulier in en mailt dit samen met het advies vanuit het vooroverleg/OPH naar contracteringregio@nijmegen.nl

Indien de casus niet besproken is in het Vooroverleg of OPH:

 • De verwijzer vult zowel deel 1 als deel 2 in van het aanvraagformulier maatwerkovereenkomst en mailt dit naar de poortwachter van de betreffende gemeente die verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdhulp.
 • De poortwachter voert een (inhoudelijke) check uit of de maatwerkovereenkomst inderdaad noodzakelijk is of dat er eventueel andere mogelijkheden zijn.

Let op: plaatsingen in verblijf (met uitzondering van pleegzorg) moeten aangemeld worden bij het vooroverleg/OPH. We vinden het belangrijk te leren van deze vragen om zo te zorgen voor een dekkend zorglandschap.

Aanvraagformulier maatwerkovereenkomst
Werkafspraken maatwerkovereenkomsten – Poortwachters 
Werkafspraken maatwerkovereenkomsten – Gecertificeerde Instellingen

klik voor weergave informatie

Wie zitten aan tafel?

De experts aan tafel werken bij specialistische jeugdzorgaanbieders waaronder Entrea-Lindenhout, Pactum, Pluryn, Driestroom, IrisZorg, Karakter en Pro Persona. Zij vormen een gevarieerd gezelschap dat bestaat uit professionals met verschillende functies en profielen.

klik voor weergave informatie

Hoe zit het met de privacy van mijn cliënt en gezin?

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie over cliënt en gezin. In het OPH wordt de casus gepseudonimiseerd besproken. De BSN van de jeugdige wordt gevraagd, maar deze wordt niet gedeeld met de experts aan tafel en is uitsluitend nodig ter monitoring. Tijdens het overleg wordt van de inbrenger geacht zich te houden aan het privacy protocol. Om de privacy te waarborgen zijn afspraken tussen experts namelijk vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die getekend is door de betrokken zorgaanbieders en de gemeenten. Het is belangrijk dat alleen degenen aan tafel zitten die noodzakelijk zijn voor de bespreking van de cliënt en het behalen van ons doel. Dit wordt beoordeeld in het vooroverleg. Als inbrenger moet je zelf de inschatting maken of het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, zoals een bij het gezin betrokken hulpverlener.

klik voor weergave informatie

Waarom moet een plaatsing in verblijf worden gemeld?

We hebben als regio Nijmegen de visie dat een uithuisplaatsing een ingrijpend besluit is (een kernbesluit) en dat dit zorgvuldig dient te gebeuren. We verwachten dat de verwijzers SKJ geregistreerd zijn en werken met richtlijnen jeugdhulp (o.a. Uithuisplaatsing) en dat de verwijzer door de organisatie hierin wordt gefaciliteerd (o.a. conform de norm verantwoorde werktoedeling). Om als opdrachtgever zicht te houden op deze professionalfactoren (werkervaring, opleiding etc.) en organisatiefactoren (caseload/omvang administratieve taken//hoeveelheid klachtzaken; beschikbaarheid ambulante hulp/verblijfshulp etc.) die een rol spelen bij beslissingen die door verwijzers genomen worden, vragen wij verwijzers alle uithuisplaatsingen te melden.  Met als bedoeling zeker te weten dat goede beslissingen genomen worden over uithuisplaatsing in termen van belangen van een kind.

Daarbij hebben wij als Regio Nijmegen de visie dat op het moment dat kinderen (langdurig) uit huis geplaatst moeten worden, plaatsing in een gezinsvorm zoals pleegzorg, gezinshuis of kleinschalig verblijf de voorkeur heeft.  We zien helaas dat kinderen nog langdurig op leefgroepen verblijven en dus niet zo thuis mogelijk opgroeien. Ook constateren we dat niet meteen de juiste zorg wordt ingezet wat resulteert dat het kind zich moet verplaatsen.

We zijn als gemeenten verantwoordelijk voor een passend zorglandschap en dit houdt onder meer in dat we zicht dienen te hebben op bewegingen en hiaten. We gebruiken de informatie in het aanmeldformulier voor de monitoring.

klik voor weergave informatie

Op welke eisen en richtlijnen wordt in het vooroverleg getoetst?

Een aanmelding wordt in een vooroverleg getoetst of de vraag overeenkomt met de bedoeling van het overleg. Een uitkomst kan zijn dat het niet nodig is om de vraag voor te leggen aan de deelnemers van de OPH-tafel. Als die inschatting is dat de vraag niet voldoende beantwoord kan worden, doordat andere expertise nodig is, dan wordt gezocht naar een andere oplossing.

De bedoeling is dat casussen worden geagendeerd voor de OPH-tafel als er sprake is:

 • Complexe casuïstiek waarbij niet alleen het kind maar alle gezinsleden zijn betrokken.
 • Casuïstiek waarbij eenvoudige oplossingen niet werken. Er is al veel geprobeerd. Dit kan bij gezinsleden leiden tot onprettige ervaringen met zorg.
 • Onvoldoende daadkrachtig handelen bij het leveren van de juiste, integrale jeugdhulp door betrokken zorgpartijen en verwijzer wilt daarover met aanbieders in gesprek.
 • Er is sprake van een vrijwillig kader, maar tegelijkertijd wordt er om zware zorg gevraagd.
 • Er sprake is van een crisisachtige situatie waarbij uithuisplaatsingen dreigt en specialistische hulp vanuit InVerbindingsTeam of MST mogelijk is.
 • Casuïstiek waarbij gezocht wordt naar duurzame oplossing en het nodig is te investeren in het sociaal netwerk en/of de belangrijke ander/JIM om afhankelijkheid van hulpverlening te voorkomen.
 • Casuïstiek waarbij de afweging is dat ontlasting van ouders/opvoeders een uithuisplaatsing kan voorkomen en dus veel maatwerk vraagt.

In de regel geldt: alle aanmeldingen bij de OPH zijn welkom, maar wél met goed ingevuld aanmeldformulier voorzien van duidelijke, heldere en volledige informatie.

klik voor weergave informatie

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.