Informatie Woonplaatsbeginsel voor Zorgaanbieders

Home » Informatie Woonplaatsbeginsel voor Zorgaanbieders

Inleiding
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet, wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (‘Wet wijziging woonplaatsbeginsel’). Doel van het voorgestelde nieuwe woonplaatsbeginsel: het moet leiden tot lagere uitvoeringslasten en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen. Daarnaast is de verwachting dat het nieuwe voorstel leidt tot meer aandacht en ruimte voor preventie.

Huidige situatie
Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Dit is een ouder, voogd of instelling. Dit maakt de uitvoering complex.

Nieuwe situatie vanaf 1-1-2022
Vanaf 1-1-2022 onderscheiden we twee manieren om het woonplaatsbeginsel te bepalen:

  1. In het geval van alleen ambulante zorg wordt de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven (BRP – Basisregistratie Personen) (financieel) verantwoordelijk.
  2. Als er sprake is van verblijfszorg, dan moet er gekeken worden waar de jeugdige stond ingeschreven (BRP i.c.m. met andere bronnen) direct voorafgaand aan de start van het traject. Deze gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor de verlening van alle jeugdzorg tot het moment dat er geen sprake meer is van zorg met een verblijfscomponent. Ook de ambulante zorgproducten van de jeugdige die i.c.m. verblijf worden ingezet vallen hieronder.

Werkwijze regio Rijk van Nijmegen
De regio Rijk van Nijmegen heeft jeugdhulp regionaal ingekocht. De communicatie m.b.t. het nieuwe woonplaatsbeginsel richting gecontracteerde zorgaanbieders verloopt ook regionaal.

Op dit moment focussen de werkzaamheden zich vooral op jeugdigen in verblijf, daar ligt het zwaartepunt van het uitzoekwerk. Later dit jaar zal onderstaande ook gaan gelden voor jeugdigen met uitsluitend ambulante zorg.

  • Het ROB zal gecontracteerde zorgaanbieders vanaf eind augustus maandelijks op de hoogte gaan stellen welke jeugdigen die bij deze aanbieders verblijven administratief onder een andere gemeente zullen vallen binnen én buiten het Rijk van Nijmegen, zodat zorgaanbieders zich hier goed op kunnen voorbereiden. De verwachting is dat we in eind augustus een goed eerste beeld kunnen weergeven per aanbieder en vervolgens per maand wijzigingen/toevoegingen zullen versturen.
  • Het ROB zal actief in overleg treden met gecontracteerde aanbieders om (contract)afspraken te maken m.b.t. jeugdigen die bij deze aanbieders verblijven in een andere regio, waarvan de verwachting is dat ze vanaf 1-1-2022 onder een van de regiogemeenten van het Rijk van Nijmegen zullen vallen.
  • Het ROB zal actief in overleg treden met niet-gecontracteerde aanbieders om (contract)afspraken te maken m.b.t. jeugdigen die bij deze aanbieders verblijven in een andere regio, waarvan de verwachting is dat ze vanaf 1-1-2022 onder een van de regiogemeenten van het Rijk van Nijmegen zullen vallen.
  • Het ROB zal via robregionijmegen.nl en andere kanalen informatie verstrekken over de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Er kunnen ook vragen gesteld worden via contracteringregio@nijmegen.nl. Er zal begin september, wanneer er vanuit de VNG/I-sociaaldomein een meer uitgewerkt stappenplan bekend is gemaakt, een update volgen in de vorm van vragen en antwoorden op de website.

Planning
Vanuit de VNG en I-sociaaldomein is een landelijk project opgestart om de implementatie van de nieuwe wet in goede banen te leiden. Wij nemen vanuit de regio Rijk van Nijmegen deel aan verschillende referentie- en klankbordgroepen om zo actief mee te denken over de juiste uitvoering. We volgen als regio zoveel als mogelijk de landelijke richtlijn en planning.

  • Voorbereiding + implementatiesfase 1: Het eerste half jaar stond in het teken van voorbereiding op de migratie. Gemeenten hebben veel uitzoekwerk verricht m.b.t. de aanwezige populatie jeugdigen in verblijf.
  • Implementatiefase 2 + nazorg: Vanaf juli is het voor de gemeenten mogelijk om via de migratietool van het GGK (Gemeentelijk Gegevens Knooppunt) bestanden aan te leveren. In Augustus kunnen deze worden gedownload. Tussen augustus en december blijven geüpdate overzichten uitgewisseld worden en zal er contact gelegd worden met zorgaanbieders en gemeenten om (contract)afspraken te maken. Zorgaanbieders zullen uiteindelijk via het berichtenverkeer toewijzingsberichten ontvangen vanuit de nieuw verantwoordelijke gemeenten.

Meer informatie?
Wilt u als zorgaanbieder meer weten over het woonplaatsbeginsel, kijk dan op de themapagina van VNG/I-sociaaldomein. Hier staan links op naar webinars, een zeer uitgebreide Q&A en verdere detailplanningen. U kunt zich hier ook aanmelden om op de hoogte te blijven.

U bent zorgaanbieder en u heeft nog niets gehoord?
De ingangsdatum van de wetswijziging is 1 januari. Regio Rijk van Nijmegen heeft inmiddels een flink aantal wijzigingen verwerkt. Helaas is het door nieuwe mutaties nog niet gelukt om alle cliënten waarvoor wij verantwoordelijkheid gaan dragen de zaken administratief af te ronden. Dit werk zetten we in januari voort zodat in februari de juiste declaraties gedaan kunnen worden. De regio zal de zorgaanbieders tijdig van een 301-bericht voorzien, conform landelijke afspraken.

Heeft u op dit moment verdere vragen over de implementatie van het woonplaatsbeginsel in de regio Rijk van Nijmegen? Deze kunt u stellen via contracteringregio@nijmegen.nl.

Published On: 04/01/2022Categories: Algemeen, Jeugd